VYHLÁŠENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O ÚČELOVOU PODPORU MZ NA LÉTA 2022 – 2023, PODPROGRAM 3: DOPADY PANDEMIE COVID-19 NA ZDRAVOTNÍ PÉČI V ČR

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 11. 10. 2021 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen „Program„), konkrétně Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR (dále jen „Podprogram 3“).

Předpokládané termíny:
– zahájení řešení vybraných projektů je 1. dubna 2022 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2023,
– předpokládaná délka trvání řešení projektů je 21 měsíců.Podmínky soutěže:

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. V rámci této veřejné soutěže budou podpořeny projekty zaměřené na analýzu dopadů pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR ve vybraných oborech, včetně analýzy dopadů přijatých diagnostických a terapeutických opatření na prognózu pacientů s covid-19. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu a také v zadávací dokumentaci. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. Podprogram 3.Poskytnutí účelové podpory

Způsob poskytování účelové podpory se řídí Doporučeným postupem při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona, zveřejněným na: 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=881 a § 10 zákona.Prokázání způsobilosti uchazeče

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu v souladu s § 18 zákona. Tato povinnost se vztahuje i na dalšího účastníka projektu. Požadované doklady jsou uvedeny v zadávací dokumentaciKritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, resp. Podprogramu 3, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 12. 10. 2021 a končí dnem 23. 11. 2021 (do 23:59 hod.).Hodnotící lhůta

Je lhůtou, ve které MZ zajistí hodnocení žádostí a rozhodne o jejich financování. Začíná dne 24. 11. 2021 a končí dne 15. 2. 2022,  kdy MZ  na internetové adrese Veřejná soutěž – covid projekty – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory MZ v této soutěži.Zadávací dokumentace

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání žádostí, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení žádostí jsou podrobněji popsány v přiložené zadávací dokumentaci.Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně na internetových stránkách MZ v příloze tohoto článku, jedná se o interaktivní PDF formuláře (MZ22-ZadostMZ22-Zadost-S). Žádost musí být vyplněna podle návodu v zadávací dokumentaci.

Žádost včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek[1] nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10). Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „kód žádosti“ (hlavního uchazeče/navrhovatele ve tvaru MZ22-xxxx-yyyy, kde xxxx je označení uchazeče a yyyy označení navrhovatele) vč. příloh, které se zasílají společně s žádostí. Ostatní přílohy (za instituci), musí uchazeč příp. spoluuchazeč doručit taktéž prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 označené textem „NEOTVÍRAT – VES Covid“ (např. čestná prohlášení, plné moci apod.).DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

MZ upozorňuje uchazeče, že pro tuto veřejnou soutěž nebude využita aplikace ISVP, která je využívána u standardních veřejných soutěží AZV. Návrhy projektů se podávají na formulářích, které najdete v příloze tohoto článku: MZ22-Zadost (pro navrhovatele) a MZ22-Zadost-S (pro spolunavrhovatele). Pro jejich vyplnění si prosím pečlivě prostudujte zadávací dokumentaci a k dispozici níže v příloze jsou také dva stručné manuály (Manuál COVID19_PDF žádost Navrhovatel a Manuál COVID19_PDF žádost Spolunavrhovatel), jak formulář vyplnit.

Pokud se Vám formulář správně nezobrazuje (zobrazuje se „Please, wait…“), je nutné si formulář nejdříve stáhnout/uložit do počítače a následně otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC, který lze bezplatně stáhnout na adrese https://get.adobe.com/reader/?loc=cz

Formuláře návrhu projektu se netisknou, ani neskenují, posílají se v elektronické verzi PDF souboru, tedy bez jakéhokoliv podpisu.

Povinnou přílohou návrhu projektu je vyplněná tabulka se stanovením intenzity a výše podpory, viz excelová tabulka v příloze (podává se jednou souhrnně za celý projekt).

Věnujte prosím pozornost limitům, které jsou stanoveny zadávací dokumentací např. cestovné, režijní náklady apod., jelikož ve formuláři PDF nejsou nastaveny validace.

Pokud není uvedeno jinak, žádost se vyplňuje v českém jazyce.

Doba trvání projektů může být 9 měsíců nebo 21 měsíců. V rámci projektů není možné žádat o investiční prostředky. Taktéž není možné v rámci těchto projektů vyplácet mimořádné odměny.

Dále MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID iD“, bližší info zde.

Návrh projektu a veškeré přílohy se zasílají pouze datovou schránkou (rozdělené minimálně do dvou zpráv, kdy jedna zpráva obsahuje návrh projektu a povinné přílohy návrhu projektu a druhá zpráva obsahuje dokumenty prokazující způsobilost uchazeče či spoluuchazeče). Např. pokud je za instituci podáváno více návrhů projektů, tak každý návrh projektu vč. jeho příloh se zašle v samostatné datové zprávě. Jedenkrát (v samostatné datové zprávě) za instituci se pak zašlou dokumenty prokazující způsobilost. V případě potřeby zprávu rozdělit kvůli velikosti příloh je nutné vždy jednoznačně identifikovat pomocí „kódu žádosti“, k jakému návrhu projektu zasílané dokumenty náleží.

Žádosti doručené po termínu nebudou do vyhlášené veřejné soutěže přijaty. Všechny přílohy je nutné taktéž doručit v určeném termínu, tedy do 23. 11. 2021 (do 23:59 hod.).

Po ukončení soutěžní lhůty budou návrhy projektů nahrány do aplikace, která namísto kódu žádosti přidělí návrhu registrační číslo. Registrační číslo návrhu projektu Vám bude sděleno během hodnotící lhůty (datovou zprávou, webové stránky apod).Kontakt
– dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány na emailové adrese Agentury pro zdravotnický výzkum ČR: , webové stránky www.azvcr.cz
– tajemníkem této soutěže je Bc. Simona Schrötterová, která je příp. k dispozici na telefonním čísle +420 778 973 186, preferujeme však emailovou komunikaci na emailu 
– na poskytovatele účelové podpory MZ: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2, email: .Práva poskytovatele

MZ jako poskytovatel účelové podpory si vyhrazuje právo:
– zrušit tuto veřejnou soutěž jako celek dle zákona,
– prověřit údaje uchazeče uvedené v žádosti,
– neodůvodňovat uchazečům rozhodnutí ve věci udělení/zamítnutí žádostí předložených do této veřejné soutěže, pokud si zdůvodnění uchazeč nevyžádá,
– nevracet uchazečům předložené žádosti,
– nehradit uchazeči náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži a tyto náklady neuznat jako součást uznaných nákladů podle zákona.Ostatní podmínky
– podle zákona není právní nárok na poskytnutí účelové podpory,
– konečný počet podpořených žádostí uchazečů je závislý na objemu disponibilních prostředků poskytovatele,
uzavírání smluv o poskytnutí účelové podpory MZ, se předpokládá v únoru/březnu 2022, po splnění poskytovatelem předepsaných náležitostí příjemcem. Uchazeči jsou povinni akceptovat návrh Smlouvy o  poskytnutí účelové podpory MZ.     Shrnutí
– Formuláře pro podávání návrhů projektů (ZDE pro navrhovatele, ZDE pro spolunavrhovatele, ZDE Stanovení intenzity a výše podpory)
– Metodickou podporu zajišťuje AZV ČR na adrese 
– Zadávací dokumentace (ZDE)
– Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (ZDE)

[1] Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůPřílohy

ZD-VES-Covid.pdf (503,56 KB)
MZ22-Zadost.pdf (548,56 KB)
MZ22-Zadost-S.pdf (462,26 KB)
Stanoveni-intenzity-a-vyse-podpory.xlsx (17,28 KB)
Prohlaseni-FO-SUKL.pdf (69,07 KB)
Prohlaseni-PO-SUKL.pdf (69,28 KB)
CP-FO-prokazani-zpusobilosti.pdf (35,57 KB)
CP-PO-prokazani-zpusobilosti.pdf (40,22 KB)
CP-FO-mimo-CR-prokazani-zpusobilosti.pdf (35,45 KB)
CP-PO-mimo-CR-prokazani-zpusobilosti.pdf (40,21 KB)
CP-PO-rozpoctova-pravidla.pdf (44,37 KB)
CP-vyzkumna-organizace.pdf (42,20 KB)
Manual-COVID19-PDF-zadost-Navrhovatel.pdf (1,79 MB)
Manual-COVID19-PDF-zadost-Spolunavrhovatel.pdf (1,09 MB)