Rada odborných garantů
je odborným orgánem AZV pro VES COVID.

Složení Rady odborných garantů, způsob její činnosti, podmínky nepodjatosti členů Rady odborných garantů, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích Projektů jsou upraveny Statutem a jednacím řádem Rady odborných garantů.

Rada odborných garantů má 6 členů, včetně předsedy a místopředsedy. Předsedu, místopředsedu a členy Rady odborných garantů jmenuje a odvolává předseda AZV na návrh MZ. Členy Rady odborných garantů jsou předsedové odborných hodnotících komisí. Člen Rady odborných garantů se po dobu funkčního období nemůže ucházet o účelovou podporu v pozici navrhovatele/řešitele.

V čele Rady odborných garantů je předseda a místopředseda. Členům Rady odborných garantů za výkon činností spojených s výkonem funkce náleží odměna, jejíž návrh stanoví předsednictvo AZV.

Rada odborných garantů zejména:

a) Posuzuje odborné hodnocení návrhů Projektů navržené jednotlivými odbornými hodnotícími komisemi a stanovuje návrh celkového pořadí Projektů pro poskytnutí účelové podpory;

b) Předkládá předsednictvu AZV ke schválení hodnocení dílčích a závěrečných
zpráv o řešení Projektů


Složení Rady odborných garantů:

Předseda:
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

OBLAST A, diagnostické, terapeutické a preventivní metody:

Garant:
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Členové:
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
MUDr. Antonín Malina, Ph.D.


OBLAST B, jednotky intenzivní péče:

Garant:
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Členové:
doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.


OBLAST C, operační obory:

Garant:
doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.

Členové:
prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.


OBLAST D, duševní zdraví:

Garant:
PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

Členové:
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.


OBLAST E, imunologická a virologická studie:

Garant:
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., dr. h. c. mult.

Členové:
doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.
Mgr. Michal Křupka, Ph.D.