AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝHRADNÍ DEDIKACI

Výhradní dedikace alespoň u jednoho výsledku v časopise s impakt faktorem byla v Zadávací dokumentaci dosud probíhajících Veřejných soutěžích stanovena jako kritérium splnění zadání u v soutěži vybraných a následně řešených projektů VVI v minulém Rezortním programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu Ministerstva zdravotnictví ČR spravovaného Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR. Tato podmínka byla po konzultacích s RVVI přenesena i do nového Programu na léta 2020 – 2026, jehož první Veřejná soutěž byla vyhlášena tento týden.

TEDY:

Dedikací výsledků vykazuje příjemce všechny zdroje veřejných prostředků, s jejichž podporou byl výsledek dosažen. Výhradní dedikace výsledků není dána zákonem, čili je plně v kompetenci poskytovatele.

Zástupci AZV i MZ, naposledy prof. R. Prymula, náměstek ministra, a předseda AZV prof. Ryska, opakovaně při jednání s RVVI upozorňovali na skutečnost, že podmínka výhradní dedikace je nevhodnou formalitou, kdy řešitelé projektu většinou vyberou ten nejméně kvalitní článek ke splnění uvedené podmínky. A to i s vědomím, že pokud by byla tato podmínka zrušena, znamenalo by to najít jiný mechanizmus hodnocení efektivity vynaložených zdrojů. Věc není jednoduchá, protože dedikace více výzkumným projektům by při stávajícím systému znamenala provést hodnocení efektivity vynaložených prostředků při součtu všech finančních dotací. Zástupci MZ a AZV konzultovali možnost vypuštění výhradní dedikace.

Rada doporučila: …“ MZ zvážit dopad tohoto kroku a zachovat pravidlo alespoň jednoho dedikovaného výsledku a to vzhledem k závěrečnému hodnocení programu, kde je v souladu s Principy nutné vykázat dosažené výsledky a jejich využití (přínos) či efektivitu využití finančních zdrojů. Znamená to, že v době hodnocení programu bude zjišťován způsob přenosu a využití znalostí (technologií) vytvořených v rámci programu (projektů). Hodnocen bude přenos výsledků do aplikační sféry, způsob využití aplikační sférou a využití pro další (navazující) aktivity výzkumu, vývoje a inovací původcem poznatku.“

Uváděným důvodem je možnost vyhodnocení efektivity vynaložených finančních prostředků na celý minulý program, tj. částky cca 6.5 mld. Kč s tím, že v minulém (k 31. 12. 2018) programu byl uveden celkový počet výzkumem realizovaných nepodkročitelných 600 položek, v novém Programu 500 položek. Splnění této podmínky znamená potvrzení efektivity řešení programu.

Zjednodušenou úvahou lze vyvodit: „my“ vám dáme 6,5 mld. Kč a „vy“ vykážete 600 výsledků – zejména prací publikovaných v časopisu s IF s výhradní dedikací a tím prokážete, že prostředky byly vynaloženy efektivně a kontrolovaně.

TEDY je zřejmé, že:

– AZV tuto podmínku nestanovila, je rozhodnutím poskytovatele, tj. MZ ČR s tím, že poskytovatel se řídil doporučením Rady vlády pro VVI, na jejíž doporučení byl program vládou schválen,
– nehledě na „logiku“ této podmínky si předsednictvo AZV uvědomovalo, že tato podmínka, při současné struktuře organizace výzkumu v biomedicíně na konkrétních pracovištích, vůbec neznamená, že právě práce s výhradní dedikací k finanční podpoře jedinému projektu zaručuje nejvyšší kvalitu, a že nemusí představovat ukázku nejdůležitějšího a tím i nejkvalitnějšího výsledku konkrétního projektu.

Touto problematikou se zabývalo a opakovaně o ní jednalo nejen Předsednictvo, ale informace byla opakovaně prezentována při jednáních VR AZV a na hodnotících odborných panelech.

Aktuálně je právně na základě dosud platných podmínek proběhlých VES jasné, že výsledky z jednotlivých soutěží konaných v rámci v loňském roce skončeného předchozího Programu MZ ČR tuto podmínku zachovat a výsledky musí být i takto hodnoceny. Vyhrát se svým projektovým návrhem veřejnou soutěž (VES2015 – VES 2019) a dostat na řešení finanční zdroje znamená, že podmínky, za kterých je tato částka uvolněna, byly nejen všeobecně známé, ale i v důsledku toho vymahatelné. Ostatně v Zadávacích dokumentacích jednotlivých soutěží byla explicitně uvedena.

Vzhledem k tomu, že stejná podmínka je ze strany poskytovatele uvedena i v novém, vládou ČR schváleném, Programu VVI pro léta 2020 – 2026, je uvedena i v Zadávací dokumentaci VES 2020.

Nehledě na skutečnost, že podmínka výhradní dedikace není rozhodnutím AZV, ale poskytovatele na základě doporučení RVVI, Předsednictvo AZV podniká veškeré možné kroky proto, aby tato podmínka byla zrušena a nahrazena jiným systémem hodnocení efektivity vynaložených zdrojů a kvality výstupů.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSC.
Předseda AZV ČR

V Praze dne 17. 5. 2019