Jak mám postupovat v případě změny obecně závazných právních předpisů, kdy například dojde k navýšení povinného přídělu do FKSP? Lze takové navýšení v osobních nákladech pokrýt z jiných prostředků přidělených v rámci projektu?

Ano, v případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se osobních nákladů v projektu (např. změny  platových tarifů, změny povinného přídělu do FKSP apod.) a jejich dopadů na ekonomické ukazatele je možné provést přesuny mezi jednotlivými položkami (z ostatních provozních nákladů do osobních nákladů) i nad limit 100 tis. Kč bez žádosti, dle podmínek v ZD či v pokynech pro vyplnění DZ/ZZ,  a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o změně struktury rozpočtu, avšak pouze v daném roce, kdy byly právní předpisy změněny (změnu lze ohlásit i do budoucna). Je však nutné (oficiální cestou, nejlépe ISDS) kontaktovat Kancelář AZV s konkrétními požadavky, jelikož je nutné pro následující zprávu (dílčí či závěrečnou) upravit projekt, příjemce musí tyto změny popsat a zdůvodnit.