Jaké jsou povolené přílohy k projektu?

Přílohy, které by mohly pro uchazeče vytvářet selektivní výhodu v rámci VES, budou vyhodnoceny jako nepovolené, jsou to všechny přílohy, které rozšiřují přílohu „popis projektu“ (10 stran) a přikládané „CV“ (2 strany). Mezi povolené přílohy projektu, patří dokumenty uvedené v ZD např.:

– doklady (dle povahy projektu) a čestná prohlášení k prokázání způsobilost (článek 4.2 zadávací dokumentace);

– seznam odborníků, kteří by neměli projekt posuzovat (pro zajištění objektivity při posuzování projektu máte možnost uvést tuzemské i zahraniční odborníky, kteří by se neměli na hodnocení projektu podílet);

– nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny a kurzu, je-li v návrhu projektu podrobně specifikován pořizovaný majetek nebo předmět služby jako jedinečný;

– doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora;

– plná moc k podání návrhu třetí osobě v případě, že uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou;

– nepodepsaný návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem (příjemcem) a navrhovanými dalšími účastníky, předkládá se vždy, pokud uchazeč není jediný účastník návrhu projektu;

– příloha „Motivační účinek“ – srovnávací analýza, porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory, případně porovnání celkové částky vynaložené příjemcem na projekt s podporou a bez podpory, případně rychlost dokončení projektu s podporou a bez podpory, v případě, že se řešení projektu účastní velký podnik;

– v případě potřeby originál plné moci (pověření), kterou statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče zplnomocní svého zástupce k provádění úkonů souvisejících s podáním návrhu projektu;

– další přílohy:

v rámci Podprogramu 2 se jedná o čestné prohlášení, pokud navrhovatel pobýval na mateřské nebo rodičovské dovolené, prodělal dlouhodobou nemoc, případně z obdobných objektivních důvodů přerušil vědeckou kariéru, časový limit 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu se o tuto dobu zvyšuje (dokládá se v ISVP),

v části Bibliografie se jedná o seznam výsledků výzkumu za posledních pět let.

Nedílnou součástí každého návrhu projektu je „popis projektu“ a „životopis/y“.

Čestná prohlášení podle přílohy 2-5 ZD a další doklady podle článku 4.2. odst. (1) a) -e), g) ZD se doručují v průběhu soutěžní lhůty v listinné formě poštou nebo osobně do podatelny AZV ČR na adrese Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 202X“ nebo podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu do datové schránky AZV pod předmětem zprávy „NEOTVÍRAT – VES 202X“. Stejným způsobem bude doručen případný originál plné moci (pověření), kterou statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče zplnomocní svého zástupce k provádění úkonů souvisejících s podáním návrhu projektu.

Všechny ostatní přílohy požadované ZD (podle článku 4.2. odst. (1) f) ZD) se odevzdávají prostřednictvím aplikace ISVP jako vložená příloha ve formátu PDF. V případě plné moci k podání návrhu třetí osobě, pokud uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou, připojí uchazeč tuto plnou moc jako přílohu v aplikaci ISVP a zároveň ji doručí v listinné podobě poštou nebo osobně na adresu AZV ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 202X“.