Je osnova „popisu projektu“ (tj. odborná část projektu v AJ) závazná?

Ano, je nutné dodržet ZD předepsanou osnovu:

1. úvod – shrnutí současného stavu poznání odborné problematiky v dané vědní oblasti;

2. popis navrhovaného projektu:

– formulace hypotézy, vyjádření podstaty projektu;

– odůvodnění nutnosti a potřebnosti řešení konkrétní problematiky v daném čase (tj. aktuálnost řešení) a v daném rozsahu

– formulace cíle/ů projektu a jejich návaznost na Program – způsob řešení, etapy řešení, aj.;


3. metodika – popis navrhovaných koncepčních a metodických postupů nezbytných pro řešení projektu a pro dosažení předpokládaného výsledku a jejich rozbor, způsob získávání dat, jejich analýzy a návrh statistického zpracování

4. časový harmonogram – jasně formulovaný harmonogram plánovaných prací a jejich rozsah a rozdělení mezi jednotlivé členy řešitelského, resp. spoluřešitelského týmu v jednotlivých letech řešení. Vyplnění tabulky harmonogramu v aplikaci je povinné, doplňující zobrazení harmonogramu pomocí Ganttova diagramu je vhodné;

5. očekávané výsledky – charakteristika předpokládaných výsledků řešení projektu v kategoriích definovaných pro aplikovaný výzkum v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků, schvalovaných vládou České republiky, povinně se uvede jejich předpokládaná aplikovatelnost a konkrétní praktický záměr a cíl využití ve zdravotnictví (předpokládané celkové počty výsledků, kterých bude dosaženo v rámci řešení projektu, se zároveň uvádějí v části C2);

6. spolupráce – uveďte, pokud je řešení projektu podmíněno spoluprací více subjektů, jak je realizována (vzor budoucí smlouvy jako příloha návrhu projektu) včetně specifikace jejich podílu a odpovědnosti. V případě zahraniční spolupráce je třeba doložit podepsaný letter of support nebo letter of intent na hlavičkovém papíře subjektu včetně způsobu a výše financování;

7. informace o (personální i materiálně technické) připravenosti navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich pracovišť, o přístrojovém vybavení pracovišť, které bude při řešení využíváno, o možnosti kooperací; prosazování principů genderové rovnosti v rámci HR Award apod.;

8. zdůvodnění účasti všech spolunavrhovatelů a uvedených spolupracovníků, vymezení jejich podílu na řešení problematiky a specifikace jejich role při dosahování předpokládaných výsledků

9. odkazy na použitou literaturu.