Je osnova „popisu projektu“ (tj. odborná část projektu v AJ) závazná?

Ano, je nutné dodržet ZD předepsanou osnovu:

 1. úvod („Introduction“) – shrnutí současného stavu poznání odborné problematiky v dané vědní oblasti;
 2. předběžná/pilotní data („Preliminary/pilot data“) – pilotní data podporující zaměření projektu a hypotézu (d);
 1. vyjádření podstaty projektu a jeho návaznosti na Program („Statement of the nature of the Project and its relevance to the Program“); odůvodnění nutnosti a potřebnosti řešení konkrétní problematiky v daném čase (tj. aktuálnost řešení) a v daném rozsahu; v čem spočívá originalita/inovativnost výzkumného projektu; v případě, že je to pro řešení projektu relevantní, popis dopadů na řešení možných biologických odlišností (pohlaví) nebo odlišností ve zkušenostech a potřebách žen a mužů (gender);
 1. hypotéza a cíle projektu („Hypothesis and objectives of the Project“) – vč. rozvinutí obecného cíle příp. uvedení dílčích cílů;
 2. experimentální design („Experimental design”) – statistické zdůvodnění velikosti výzkumného souboru (výjimku mohou tvořit projekty zaměřené na výzkum vzácných a ultra-vzácných chorob), definice skupin a statisticky odůvodněné počty pokusných zvířat, počty opakování u preklinických testování apod.;
 3. metodika („Methodology“) – popis navrhovaných koncepčních a metodických postupů nezbytných
  pro řešení projektu a pro dosažení předpokládaného výsledku a jejich rozbor, způsob získávání dat, jejich analýzy a návrh statistického zpracování;
 4. časový harmonogram („Timetable“) – jasně formulovaný harmonogram plánovaných prací a jejich rozsah v jednotlivých letech řešení; je doporučeno zobrazení harmonogramu pomocí Ganttova diagramu;
 5. očekávané výsledky („Expected results”) – věcná charakteristika předpokládaných výsledků řešení projektu včetně jejich zamýšleného praktického záměru a cíle využití ve zdravotnictví;
 6. spolupráce („Cooperation“) – uveďte, pokud je řešení projektu podmíněno spoluprací více subjektů,
  jak bude realizována (vzor budoucí smlouvy jako příloha návrhu projetu) včetně specifikace jejich podílu a odpovědnosti. V případě zahraniční spolupráce je třeba doložit podepsaný letter of support nebo letter of intent na hlavičkovém papíře subjektu včetně způsobu a výše financování; řešení projektu by nemělo být dominantně založeno na kontrahovaném výzkumu či placených službách dodávaných partnery mimo řešitelský tým;
 7. informace o (personální i materiálně technické) připravenosti („Information on the (personnel-wise and material-technical) readiness“) navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich pracovišť, o technologickém vybavení pracovišť, které bude při řešení využíváno, o možnosti kooperací; zhodnocení souladu odborného zaměření návrhu a zaměření pracoviště navrhovatele/spolunavrhovatelů;
 8. zdůvodnění účasti („Justification of the participation of“) všech spolunavrhovatelů a uvedených spolupracovníků, vymezení jejich podílu na řešení problematiky a specifikace jejich role při dosahování předpokládaných výsledků; informace o zapojení juniorských výzkumných pracovníků;
 9. analýza rizik („Risk analysis“) – analýza rizik, které mohou nastat při řešení projektu, jejich významnost a dopady, alternativní řešení v případě nepotvrzení hypotézy apod.;
 10. stručný popis výzkumných dat („the research data“), která budou v průběhu řešení projektu využita, shromažďována nebo vytvářena a způsobů nakládání s nimi; příjemce je povinen mít  nejpozději při odevzdání první dílčí zprávy zpracovaný plán pro správu výzkumných dat (Data Management Plan – DMP) a  tento plán  v případě potřeby pravidelně aktualizovat a na vyžádání předložit; DMP by měl mimo jiné obsahovat informaci jaké metody a zásady jejich správy budou použity s ohledem na FAIR principy (vyhledatelnost, přístupnost, interoperabilita a znuvupoužitelnost);
 11. seznam použité literatury („List of literature used“).