Je osnova povinné přílohy C1 – zdůvodnění návrhu projektu tzv. „popis projektu“ (tj. odborná část projetku v AJ) závazná?

Ano, je nutné dodržet ZD předepsanou osnovu:

  1. úvod – shrnutí současného stavu poznání odborné problematiky v dané vědní oblasti;
  2. cíl projektu – vyjádření podstaty projektu, jeho cíle, způsob řešení, časový rozvrh a etapy řešení;
  3. odůvodnění nutnosti a potřebnosti řešení konkrétní problematiky v daném čase (tj. aktuálnost řešení);
  4. metodika – popis navrhovaných koncepčních a metodických postupů nezbytných pro řešení projektu a pro dosažení předpokládaného výsledku a jejich rozbor;
  5. časový harmonogram – jasně formulovaný harmonogram plánovaných prací a jejich rozdělení mezi jednotlivé členy řešitelského resp. spoluřešitelského týmu v jednotlivých letech řešení. Způsob získávání dat, jejich analýzy a návrh statistického zpracování;
  6. očekávané výsledky – charakteristika předpokládaných výsledků řešení projektu v kategoriích definovaných pro aplikovaný výzkum v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků, schvalovaných vládou České republiky (předpokládané celkové počty výsledků, kterých bude dosaženo v rámci řešení projektu, se zároveň uvádějí v části C2);
  7. spolupráce – uveďte, pokud je řešení projektu podmíněno spoluprací více subjektů a jak je realizována. V případě zahraniční spolupráce je třeba doložit podepsaný letter of support nebo letter of intend na hlavičkovém papíře subjektu spolupráce navrhovatele se zahraničními vědeckými institucemi;
  8. informace – údaje o připravenosti navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich pracovišť, o přístrojovém vybavení pracovišť, které bude při řešení využíváno, o možnosti kooperací;
  9. zdůvodnění účasti všech spolunavrhovatelů a uvedených spolupracovníků, vymezení jejich podílu na řešení problematiky a specifikace jejich role při dosahování předpokládaných výsledků;
  10. odkazy na použitou literaturu.