Může se projektu zúčastnit zahraniční uchazeč?

Dle ustanovení § 18 odst. (11) zákona č. 130/2002 Sb. se „Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích se může účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území České republiky nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu na území České republiky povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, pokud splňuje podmínky způsobilosti podle odstavce 2 s tím, že způsobilost podle odstavce 2 písm. b) až f) prokazuje čestným prohlášením. (viz ZD Příloha – Vzor čestného prohlášení pro prokázání způsobilosti uchazeče/spoluuchazeče se sídlem mimo Českou republiku). V souladu s ustanovením článku 1 odst. 5 a) Nařízení je požadováno, aby měl další účastník se sídlem mimo Českou republiku k okamžiku vyplacení podpory v České republice provozovnu či pobočku. Zároveň je takový uchazeč povinen prokázat, a to nejpozději před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory, že provozovna či pobočka právnické osoby se sídlem v členském státě Evropské unie, která je umístěna v České republice, splňuje veškeré požadavky způsobilosti dle ustanovení § 18 zákona č. 130/2002 Sb., obdobně jako uchazeč se sídlem v České republice.