Hodnocení Závěrečných zpráv projektů MZ ČR ukončených v roce 2022

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů MZ ČR
(AZV ČR) ukončených: v průběhu roku 2022 u jednoho projektu z objektivních důvodů na základě dohody s poskytovatelem (VES 2019), dále k 30. 6. 2022 u 4 projektů, kterým bylo schváleno prodloužení doby řešení o jeden a půl resp. půl roku (VES 2017 a VES 2018) a k 31. 12. 2022 ze soutěží VES 2017, VES 2018 a VES 2019 vč. projektů nominovaných na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje, viz příloha.


Projekty byly hodnoceny v čtyřstupňové kategorii:
Vynikající – vynikající výsledky řešení projektu (s mezinárodním významem apod.), které znamenají, že byly splněny cíle projektu a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě, resp.
rozhodnutí o poskytnutí podpory;
Uspěl – uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle projektu a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě, resp. rozhodnutí o poskytnutí podpory;
Neuspěl – nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena;
Neuspělsankce – nesplněno zadání, bylo přistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy.


Posudky k závěrečným zprávám za rok 2022 byly pro řešitele a další pověřené osoby zveřejněny v ISVP (1x posudek zpravodaje a min. 2 externích oponentů).

HodnoceníV – vynikající *U – uspělO – neuspěl (bez sankcí)S – neuspěl, sankce **Celkem
Počet48391189
Souhrnná tabulka Hodnocení Závěrečných zpráv

Celkem bylo hodnoceno 89 Závěrečných zpráv (vč. čtyř ukončených projektů k 30. 6. 2022 a jednoho předčasně ukončeného projektu z objektivních důvodů).

*) 18 projektů hodnocených v kategorii „V“ bylo nominováno na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje. Z těchto nominací vybere Vědecká rada AZV ČR (VR) a Předsednictvo AZV ČR, po prezentacích řešitelů na zasedání dne 9. 10. 2023, 10 projektů k udělení ocenění. Návrh následně schvaluje ministr zdravotnictví, řešitelům vybraných projektů bude předáno ocenění slavnostním způsobem.

**) V případě závěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii S „nesplněno zadání, bylo přistoupeno k sankčním ustanovením smlouvy“ je Poskytovatel oprávněn požadovat po Příjemci vrácení dotace podle míry nesplnění zadání, a to až do výše 100 % čerpané účelové podpory za celou dobu řešení projektu. Výše sankce bude posuzována individuálně na návrh odborných orgánů AZV ČR. Řešiteli takto hodnoceného projektu nebude po dobu 3 let (počínaje udělením tohoto hodnocení, nikoliv od ukončení projektu) přidělena účelová podpora MZ ČR, tudíž je bude po tuto dobu vyřazen z účasti v dalších veřejných soutěžích v roli navrhovatele. 

Příloha

Seznam hodnocených ZZ projektů ukončených v roce 2022 (PDF)