INFORMACE KE ZMĚNÁM V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU PODPOŘENÉHO Z ÚČELOVÉ PODPORY MZ

Vážení příjemci, dovolujeme si Vám připomenout, že dle zákona 130/2002 Sb. § 9 ods. 8 (taktéž zakotveno ve všech zadávacích dokumentacích) je příjemce povinen poskytovatele (v tomto případě AZV ČR) písemně informovat o veškerých změnách, které nastaly v době řešení projektu a které by mohly mít jakýkoliv vliv na řešení nebo které se jakkoliv dotýkají jeho právní subjektivity nebo údajů požadovaných pro prokázání jeho způsobilosti, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

Chápeme, že procesování žádosti o změnu může trvat déle, proto prosím oznamte danou změnu dříve, a to dopisem statutárního zástupce či pověřené osoby, nejlépe datovou zprávou, s krátkým popisem změny (nemusí být např. stanovena nová osoba spolu/řešitele atd.). Dále upozorňujeme, že ve formuláři „Žádosti o schválení změny projektu MZ“ musí být kolonka „Datum, kdy byla zjištěna potřeba změny v projektu“ vyplněna v souladu s výše uvedeným, tj. do 7 kalendářních dnů či předem zaslaným informačním dopisem příjemce.

Při změně v projektu je nutné postupovat podle přílohy dané zadávací dokumentace nazvané PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ.

V průběhu řešení projektu může dojít ke změně oproti původně schválenému návrhu projektu pouze v těchto případech:
– změna uznaných nákladů nebo změna výše poskytnuté účelové podpory;
– změna dalšího účastníka, řešitele nebo spoluřešitele projektu;
– změna délky řešení projektu (prodloužení), avšak bez nároku na další účelovou podporu.

Změna cíle, předmětu řešení projektu a příjemce není přípustná.

Žádost o změnu v rámci řešení projektu se podává na přiloženém formuláři.

Jestliže poskytovatel souhlasí s žádostí příjemce, uzavře s příjemcem dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory nebo rozhodne o změně rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory, a to do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy tuto žádost obdržel. Jestliže poskytovatel žádost příjemce zamítne, oznámí tuto skutečnost příjemci do 30 kalendářních dnů ode dne posouzení žádosti písemným sdělením; rozhodnutí o žádosti se nevydává.

Formulář „Žádost o schválení změny projektu MZ“ posílá příjemce prostřednictvím datové schránky do AZV.

Příloha: Formulář Žádost o schválení změny projektu