INFORMACE PŘEDSEDY AZV ČR O STAVU APLIKACE ISVP

Vážení uživatelé ISVP,

Vážené kolegyně a kolegové,

     dovoluji si Vás oslovit v souvislosti se zavedením nového Informačního systému výzkumných projektů (dále jen „ISVP“).

Úvodem několik základních informací:

AZV ČR je podobným uživatelem jako samotní uchazeči/příjemci o účelovou podporu – systém není ve vlastnictví agentury. Jeho vytvoření bylo vyvoláno jednak opakovanými stížnostmi na do té doby sdílený „gačrovský“ systém GRIS ze strany lékařské výzkumné obce a jednak finančními a organizačními nároky ze strany GAČR, které vedly MZČR k vypovězení smlouvy. Na základě těchto skutečností bylo ze strany MZ ČR v roce 2015 přistoupeno k tvorbě systému nového, a to výhradě pro potřeby AZV ČR. Garantem a realizátorem celého následujícího procesu bylo KSRZIS.

Aniž bych znal všechny okolnosti vytváření ISVP do detailu, od samotného začátku jeho tvorby nebylo ze strany KSRZIS vybraných/smluvních firem adekvátně přihlíženo k velkému množství připomínek ze strany AZV ČR týkajících se zásadních nedostatků a nedodělků.

Situace se výrazně změnila, když dotvoření ISVP převzal ÚZIS vedený jeho ředitelem doc. L. Duškem. Nicméně stalo se tak bohužel v době, kdy se AZV blížila k plánovanému vyhlášení VES 2018 v květnu 2017. Předsednictvo AZV považovalo za lepší volbu VES 2018 vyhlásit s prozatím  nedokončeným ISVP než soutěž nevyhlásit vůbec, odložit ji a tak nejen přerušit proces aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje, ale i ohrozit budoucí finance nutné pro aplikovaný výzkum v biomedicíně. Tato volba byla konzultována s ÚZIS (garance průběhu VES 2018) a odsouhlasena MZ ČR.

Nyní se všichni nacházíme v situaci oprávněných stížností celé řady uživatelů, ale bohužel nejen adresovaných, ale odsuzujících AZV ČR. Mohu zodpovědně prohlásit, že agentura všemi svými zaměstnanci a zejména pracovníky Kanceláře zajišťuje s maximálním úsilím vše proto, aby ve spolupráci s ÚZIS, jeho prostřednictvím s dodavatelem systému obratem reagovala na všechny nedostatky a zejména nedodělky ISVP v přesvědčení, že současnou situaci společně překonáme a že další soutěž bude již probíhat v daleko lepším uživatelském prostředí.

Nejen Předsednictvo AZV ČR, ale všichni, kteří průběh soutěže o účelovou podporu na řešení programových projektů MZ ČR zajišťují, čelí od řady kolegů, kteří narážejí na problémy při používání aplikace kritice a osočování agentury. Věřím, že volená ostrá slova jsou důsledkem neinformovanosti. Proto jsem na jednání Vědecké rady AZV dne 8.2.2018 pozval ředitele ÚZIS doc. L. Duška, aby podal  členům  VR zásadní informaci o současném stavu a ukončení vývoje ISVP a následně  jsme jako Předsednictvo se souhlasem VR rozhodli, že jeho vysvětlení o ISVP bude zástupcům příjemců podpory na základě žádosti zpřístupněno prostřednictvím Kanceláře AZV ČR.

Vážené kolegyně a kolegové,

     doufám, že se mi podařilo osvětlit prozatímní omezenou funkčnost ISVP trápící daleko nejvíc pracovníky Agentury, kteří jsou vedeni snahou co nejvíce zjednodušit požadavky kladené na výzkumné pracovníky v biomedicíně a kteří čelí v současné době kritice na nedokonalosti systému, na které neustále, po celou dobu jeho tvorby upozorňovali a požadovali jejich odstranění. Omlouváme proto všechny vzniklé problémy, které jsme ovšem sami nikterak nezpůsobili.

V úctě

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Předseda AZV ČR