Odkazy

 

Technologické centrum AV ČR 

Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

(více na: http://www.tc.cz/cs)

Výzkum.cz

Oficiální stránky Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

(více na: http://www.vyzkum.cz)

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Tato aplikace je určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, provozované podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

(více na: http://www.isvav.cz)

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Oficiální stránky Ministerstva zdravotnictví.

(více na: http://www.mzcr.cz)

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. 

(více na: http://www.gacr.cz)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory.

(více na: http://www.uohs.cz)

Centrální evidence dotací z rozpočtu

Informační systém CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací, návratných finančních výpomocí a obdobných transferů (dále jen dotací) poskytovaných ze státního rozpočtu, prostředků EU a dalších finančních mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, státní fondy, agentury), v centru zpracování na Generálním finančním ředitelství (GFŘ) a dále na finančních úřadech (FÚ) a jejich pracovištích.

(více na: http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv417/Default.aspx)

SciVal

Aplikace SciVal je systém přiřazující optimální zahraniční oponenty k projektům na základě sémantické analýzy a porovnání abstraktu a klíčových slov projektu s celosvětovou databází článků v odborných časopisech a monografiích. Aplikace je schopna ověřit potenciální konflikt zájmů vybraného zahraničního oponenta na základě společné publikační činnosti nebo institucionální afiliace. 

(více na: https://www.reviewerfinder.scival.com/GACR/Login.aspx?ReturnUrl=%2fgacr%2fdefault.aspx)

Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Rejstřík veřejných výzkumných institucí vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(více na: http://rvvi.msmt.cz)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významých operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém itervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

(více na: https://www.opvavpi.cz/)

Index