Předpisy, které upravují postup Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky při poskytování informací veřejnosti, jsou zejména tyto:

 1. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 2. Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 5. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 8. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 9. Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.
 10. Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 11. Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve znění pozdějších předpisů

 

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky nevydává žádné právní předpisy v rámci své působnosti.