Seznam návrhů projektů doručených do VES 2019 (celkem 391)

Poř. č.Registrační čísloNázevNavrhovatelUchazeč
1.NV19-05-00002Kultivovatelné markery kolorektálního karcinomuMUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
2.NV19-08-00005Použití zařízení Cytotrap v klinické diagnosticeRNDr. Anna Ligasová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
3.NV19-03-00007Komplexní morfologická, imunohistochemická, molekulárně genetická a klinicko-patologická analýza vzácných typů karcinomů ovariaprof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
4.NV19-08-00009Nové vysoce výkonné systémy pro analýzu metabolismu terapeuticky významných analogů nukleosidů a nukleotidůRNDr. Karel Koberna, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci
5.NV19-05-00010Faktory ovlivňující rozvoj exogenních alergických alveolitid v české populaciProf. MUDr. Martina Vašáková, Ph.DThomayerova nemocnice
6.NV19-08-00013Systém podpůrné diagnózy onemocnění s Lewyho tělísky založený na multimodální analýze a strojovém učeníIng. Jiří Mekyska, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně
7.NV19-07-00014Role neutrofilů u preeklampsieRNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Univerzita Karlova
8.NV19-03-00015Primární řasinka a imunologická synapse jako prognostický faktor nádorové rezistence a progrese u karcinomu prsu.Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.Fakultní nemocnice Hradec Králové
9.NV19-06-00020Vliv polydioxannového biodegradabilního stentu na strukturu a funkci tracheální stěnyMUDr. Luděk StehlíkThomayerova nemocnice
10.NV19-08-00022Aneurysmorafie cévního přístupu pro hemodialýzu – randomizovana prospektivní studie (AVAH studie)MUDr. Peter Baláž, PhD., FEBS, MHAFakultní nemocnice Královské Vinohrady
11.NV19-03-00023Prospektivní observační studie na biopsii sentinelové uzliny u pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla – Část 2Prof. MUDr. David Cibula, CSc.Univerzita Karlova
12.NV19-04-00024Prefrontáiní QEEG kordance jako prediktor výsledku léčby deprese: prospektivní, dvojitě-slepá, randomizovaná studie s úvodní otevřenou fází léčby.Doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
13.NV19-07-00026EGFR signalizace jako cíl léčby u pediatrických sarkomůdoc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.Masarykova univerzita
14.NV19-06-00030Netradiční způsoby aplikace remifentanilu v experimentudoc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
15.NV19-06-00031Operační tolerance po transplantaci ledvinyprof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
16.NV19-08-00032Nosičové systémy pro řízený přívod inhibitorů kalcineurinu k léčbě nespecifických zánětlivých střevních onemocněníPharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.Univerzita Karlova
17.NV19-04-00033Lipidové markery v možné predikci průběhu léčby depreseRNDr. Marek Vecka, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
18.NV19-09-00036Připravenost na introdukci exotických virových nákaz přenášených komáry – přístup One healthdoc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
19.NV19-09-00037Epidemiologická studie nedostatku vitaminu B12 v České republice, současná klinická praxe a vypracování národních doporučenídoc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
20.NV19-06-00038Poškození n. suprascapularis u traumat pažního pletence a nové možnosti jeho rekonstrukceMUDr. Radek Kaiser, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
21.NV19-07-00041Změny transkriptomu během časného postnatálního vývoje u lidí: vliv porodní nezralosti na regulaci energetického metabolizmuMUDr. Jan Kopecký, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
22.NV19-06-00042Optimalizace chirurgické léčby u II stupně pokročilého kolapsu zápěstí v rámci poúrazových degenerativních změn.doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
23.NV19-06-00044Identifikace mechanismu poškození jaterních buněk potkana po transplantaci pankreatických ostrůvkůMUDr. Jan Kříž, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
24.NV19-06-00045Porovnání transkriptomu u pacientů léčených peritoneální dialýzou při selhání vlastních ledvin a po selhání funkce transplantovaného štěpudoc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
25.NV19-02-00046Sekvenční hybridní ablace versus samostatný chirurgický CryoMAZE v léčbě fibrilace síní (studie SurHyb): multicentrická randomizovaná kontrolovaná studieprof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
26.NV19-03-00049Časná laboratorní diagnostika karcinomu slinivky břišní pomocí stanovení vybraných miRNAProf. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBAFakultní nemocnice Ostrava
27.NV19-08-00050Nové paradigma pro funkční kontrastní látky pro 31P zobrazování magnetickou rezonancídoc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
28.NV19-08-00051Nové konstrukty buňka-materiál pro inženýrství měkkých a tvrdých tkáníDoc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
29.NV19-03-00052Dicentrické chromosomy jako iniciátory genomové nestability nádorových buněk u nemocných s myeloidními malignitamiRNDr. Šárka Ransdorfová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
30.NV19-08-00053Nové přístupy v diagnostice vybraných onemocnění žaludku pomocí elektrogastrografieMUDr. Eva Závodná, Ph.D.Ostravská univerzita
31.NV19-02-00054ANALÝZA VOLNÝCH DNA A miRNA JAKO MARKERŮ SVALOVÉHO POŠKOZENÍ U PACIENTŮ LÉČENÝCH STATINY.Ing. Jaroslav Hubáček, CSc. DSc.Institut klinické a experimentální medicíny
32.NV19-08-00055Využití moderních prvků telemedicíny pro predikci změn metabolických parametrů u pacientů s nadváhou a obezitouDoc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.Univerzita Karlova
33.NV19-06-00057Využití rohovkové lentikuly, získané metodou ReLEx SMILE, ke korekci keratokonu.doc., MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHAFakultní nemocnice Královské Vinohrady
34.NV19-08-00058Zvyšování účinnosti chemoterapie pomocí nanotechnologických modifikací protinádorových léčiv s využitím stratifikace holografickou mikroskopiíIng. Daniel Zicha, CSc.Vysoké učení technické v Brně
35.NV19-06-00062Aplikace MR biomarkerů u pacientů před a po transplantaci ledvinMgr. Monika Dezortová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
36.NV19-01-00063Interakce nutričních a genetických faktorů v dysregulaci desaturáz a elongáz mastných kyselin a kardiovaskulární riziko – ovlivnění farmakoterapií.MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
37.NV19-08-00064Nádorová imunoterapie: Srovnání účinnosti blokády CTLA-4 monoklonální protilátkou s novou bispecifickou terapií pomocí nanočástic blokujících CTLA-4 a eliminujících ICERRNDr. Josef Bodor, CSc.Univerzita Karlova
38.NV19-08-00065Vývoj nového krytu pro genovou terapii metastatického melanomu založenou na microRNAMgr. Eva Filová, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
39.NV19-05-00067Mikrobiální siderofory jako specifické a časné biomarkery vybraných invazivních infekcí u kriticky nemocných pacientůprof.Mgr.MUDr. Milan Raška, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
40.NV19-02-00068Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorechprof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
41.NV19-03-00069Korelace molekulárních biomarkerů potenciálně důležitých pro imunoterapii s kvalitou střevního mikrobiomu u pacientů s NSCLCprof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
42.NV19-08-00070Využití lymfocytů hypersenzitivních pacientů pro preklinické testování pokročilých materiálů na bázi titanu modifikovaných iontovým svazkemMUDr. Lucie Himmlová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
43.NV19-08-00071Analýza charakteru proudění a predikce vývoje změn v endovaskulárně ošetřených tepnách pomocí MR zobrazování a matematického modelování.doc. ing. Jaroslav Tintěra, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
44.NV19-08-00072Inovace metody kryokonzervace pro použití autologních multipotentních mezenchymálních stromálních buněk (AMSCs) při léčbě rozsáhlých skeletálních defektů při revizní operaci celkové artroplastiky kyčle v režimu klinického hodnocení.Doc.MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
45.NV19-06-00073Zlepšení kultivačních médií a podmínek pro prodlouženou stabilizaci lidských Langerhansových ostrůvkůRNDr. Zuzana Berková, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
46.NV19-09-00074Dynamika vnímání důstojnosti v průběhu demencedoc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
47.NV19-02-00076Neinvazivní cirkulující biomarkery komplikací u pacientů po transplantaci srdceRNDr. Dana Dlouhá, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
48.NV19-06-00077Využití charakterizace buněčného profilu synoviální tekutiny a tkání k zpřesnění popisu osteoartrózy u pacientů s počínající a středně pokročilou gonartrózouprof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
49.NV19-02-00078Porovnání účinků duálního inhibitoru angiotenzinového receptoru a neprilysinu se standardními inhibitory renin angiotenzinového systému na rozvoj arteriální hypertenze, renální dysfunkce a nefrotoxicity: preklinické studie na zvířecích modelechMUDr. Lenka HoškováInstitut klinické a experimentální medicíny
50.NV19-01-00080Léčba diabetu pomocí ex vivo expandovaných pankreatických beta- buněk: stimulace proliferace beta-buněk pomocí syntetických modifikovaných mediátorových RNARNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
51.NV19-09-00082Individuální prevence ischemických mozkových příhod: detekce rizika nestability aterosklerotických plátů v karotických arteriích novou sonografickou metodou, vztah rizika k proinflamačním změnám v plátuMUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
52.NV19-01-00083Identifikace rozhodujících bílkovin a molekulárních procesů podílejících se na vzniku a progresi feochromocytomu a paragangliomudoc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.Univerzita Karlova
53.NV19-08-00084Studium fotodynamického a sonodynamického účinku na mikroorganismyProf. RNDr. Hana Kolářová, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci
54.NV19-03-00085Prediktory přežití po operaci u pacientů s karcinomem pankreatu s přihlédnutím k mechanismům zvládání stresuMgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
55.NV19-02-00086Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku – studie DAPT-SHOCK AMIProf. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD. FESC.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
56.NV19-03-00087Eradikace nádorových kmenových buněk jako efektivní terapeutický zásah u karcinomu plic a molekulární cíle léčby v epigenetické a signální regulaci exprese markerů těchto buněk.Doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.Univerzita Karlova
57.NV19-09-00088Urychlení a racionalizace managementu nemocných s karcinomem pankreatu na území Olomouckého kraje. Pilotní studie.MUDr. Martin Loveček, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
58.NV19-03-00089Mapování biomarkerů na hranici infiltrativní zóny glioblastomů a jejich topografická korelace k časné recidivě.doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
59.NV19-04-00090Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně-retrospektivní multicentrická studiedoc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.Thomayerova nemocnice
60.NV19-03-00091Komplexní prognostický a prediktivní panel pro pacienty s chronickou lymfocytární leukémií: nástroj sekvenování nové generace vhodný pro klinickou praxi i studium genetického pozadí průběhu chorobyprof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.Masarykova univerzita
61.NV19-04-00094Patofyziologické a klinické koreláty spastické parézy a její léčbyMUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.Univerzita Karlova
62.NV19-01-00095Zlepší autotransplantace ostrůvků po totální pankreatektomii kompenzací diabetu lépe než moderní technologické postupy?MUDr. Peter Girman, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
63.NV19-03-00096Prediktivní a prognostický význam dědičné predispozice u pacientů s karcinomem pankreatuRNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Univerzita Karlova
64.NV19-03-00097Studium specifických podskupin u pacientů s adenokarcinomem pankreatudoc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
65.NV19-01-00101Nádor pankreatu: metabolické změny asociované s inzulínovou rezistencíprof. MUDr. Michal Anděl, CSc., FCMAFakultní nemocnice Královské Vinohrady
66.NV19-01-00102Parciální jejunální diverze – nová metabolická operacedoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.Ostravská univerzita
67.NV19-08-00103Náhrada beta buněk ve srovnání s technologií zpětnovazebné poloautomatické regulace podávání inzulínu u kandidátů transplantace pankreatu a ledviny či samotného pankreatu nebo ostrůvkůProf. MUDr. František Saudek, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
68.NV19-04-00104Monitorování vývoje léčby u pacientů závislých na alkoholu: Srovnání metalomických, lipidomických a epigenetických biomarkerů s klinickými datyprof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.Univerzita Karlova
69.NV19-05-00105Latentní toxoplazmóza u žen s hraniční poruchou osobnosti – Výskyt, klinické projevy a vliv na efektivitu kombinované farmakoterapeutické a psychoterapeutické léčbyPhDr. Marie Ocisková, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
70.NV19-06-00106Presepsin, využití časného zanětlivého biomarkeru pro zlepšení strategie diagnostiky sepse u kriticky nemocnýchMUDr. Marcela Káňová, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
71.NV19-03-00107Nové inhibitory signální dráhy Sonic Hedhog pro cílenou léčbu nádorových onemocnění dependentních na aktivaci Shhdoc. MUDr. Milan Urban, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
72.NV19-04-00109Testování dopadu metadonové substituční léčby na pacienty při aplikaci vysokých dávek metadonu; změny exprese receptorů pro opioidy, regulačních proteinů jejich signálních kaskád a kompozice bílkovin v buňkách imunitního systémuDoc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
73.NV19-08-00113Studie využitelnosti sekvenování nové generace pro individualizovanou léčbu pacientů se solidními nádorydoc.RNDr. Pavel Souček, CSc.Univerzita Karlova
74.NV19-05-00114Možnosti uplatnění nízkoteplotního plazmatu při léčbě onychomykózyprof. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
75.NV19-08-00115Molekulárně genetické biomarkery a jejich přínos pro zlepšení diagnostiky a léčby nemocných s mozkovými gliomy.Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
76.NV19-03-00116Prediktivní a prognostické faktory u pacientů s nádory jícnu a gastroezofageální junkce léčených neoadjuvantní chomeradioterapiíprof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
77.NV19-02-00118Úloha epikardiální tukové tkáně, subklinického zánětu a nových lipidových signálních molekul při vzniku a rozvoji srdečního selháníprof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
78.NV19-04-00119Populačně-genetická analýza nových a vzácných genetických variant asociovaných s atypickým degenerativním parkinsonismemProf. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEANFakultní nemocnice Olomouc
79.NV19-04-00120Objektivní testování typů řečových poruch a jejich ovlivnění farmakoterapií u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovou nemocíIng. Jan Rusz, Ph.D.Univerzita Karlova
80.NV19-04-00121Od mikrobiální infekce mozku k modifikovaným formám proteinu tau u lidí s Alzheimerovou nemocíIng. Zdenka Krištofiková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
81.NV19-08-00122Zdokonalení interpretace výsledků sekvenace nové generace u pacientů s dědičnou kardiomyopatií využitím funkčních modelů založených na indukovaných pluripotentních buňkách a pokročilého srdečního zobrazování v rodináchRNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D.Univerzita Karlova
82.NV19-02-00123Toxikogenetická analýza akutních škodlivých vedlejších účinků telmisartanu u spontánně hypertenzních potkanůIng. Michal Pravenec, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
83.NV19-09-00125Nové nástroje ke zlepšení kardiovaskulární prevence po infarktu myokarduMUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
84.NV19-05-00126Možnosti diagnostiky hypersenzitivity vyvolané nekovovými dentálními materiályRNDr. Pavel Bradna, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
85.NV19-01-00127Fekální mikrobiální transplantace u syndromu dráždivého tračníku: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s překříženým designem a využitím směsné střevní mikrobioty od zdravých dárcůdoc. MUDr. Pavel Kohout, PhDThomayerova nemocnice
86.NV19-05-00128Imunitně celulární a molekulární profily vybraných autoimunitních chorob ve vztahu k hodnocení aktivity, prognózy a léčebné odpovědiprof. MUDr. Pavel Horák, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci
87.NV19-02-00130Proteomická analýza myokardu pokročilého srdečního selháni- identifikace biomarkerů podporujících klinické rozhodováníMUDr. Jan Beneš, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
88.NV19-08-00132Vývoj nových postupů pro včasnou diagnózu bakteriální meningitidy pomocí MA-SERSMgr. Patrik Mlynárčik, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
89.NV19-03-00133Identifikace nových prognostických a prediktivních biomarkerů u pacientek s děložními leiomyomy za využití komplexních genomických analýzMUDr. Josef Srovnal, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
90.NV19-09-00134Zkvalitnění surveillance respiračního syncytialního viru v ČR: implementace nového systému sledování infekce a příprava na očkovací program.MUDr. Martina Havlíčková, CSc.Státní zdravotní ústav
91.NV19-07-00136Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomuProf. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.Univerzita Karlova
92.NV19-08-00137Využití nových metod analýzy genomu v případech vzácných geneticky podmíněných onemocnění s negativními výsledky genetických a genomických analýz.Mgr. Viktor Stránecký, PhDUniverzita Karlova
93.NV19-04-00138Markery mitochondriální dysfunkce v presymptomatických a časných stádiích Huntigtonovy nemociRNDr. Hana Hansíková, CSc.Univerzita Karlova
94.NV19-02-00139Možnosti využití volně cirkulující gDNA a mtDNA v diagnostice rejekce štěpu po transplantaci srdce.MUDr. Jevgenija Vymětalová, Ph.DInstitut klinické a experimentální medicíny
95.NV19-01-00140Slizniční a fekální mikrobiom pacientů s diabetem mellitus 2. typu v souvislosti s bariérovou funkcí střevaProf. MUDr. Michal Kršek, CSc.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
96.NV19-03-00141Identifikace miRNA v plasmě a stolici pacientů s nemocemi pankreatu včetně nádorů, ve vztahu k časné diagnóze, prognóze a odhadu rizika.MUDr. Pavel Vodička, CSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
97.NV19-04-00143Krátkodobá intenzifikovaná nefarmakologická intervence v léčbě kognitivního deficitu u schizofrenie. Randomizovaná, kontrolovaná studie.MUDr. Monika Klírová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
98.NV19-08-00144Humanizované myší modely pro experimentální léčbu hematologických malignit a pro studium mechanismů získané lékové rezistenceDoc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.Univerzita Karlova
99.NV19-03-00145Enterobacteriaceae produkující kolibaktin izolavané z potravinového řetězce a jejich efekt na karcinogenezi tlustého střevaMgr. Nicol Straková, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
100.NV19-04-00146Poruchy chůze u Parkinsonovy nemoci: klinická a přístrojová analýza, zobrazení morfologických podkladů, vztahy chůze a kognice, cílená rehabilitaceprof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
101.NV19-08-00147Pre-klinická validace cGMP produkce CAR T-lymfocytů pro léčbu solidních tumorůDoc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
102.NV19-07-00149Nové přístupy k neinvazivní diagnostice mitochondriálních onemocněníRNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
103.NV19-07-00150Úloha kandidátních lokusů v patogenezi dětských intelektuálních postižení a poruch autistického spektradoc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.Masarykova univerzita
104.NV19-03-00151Identifikace rizikových faktorů recidivující respirační papilomatózy a jimi ovlivněných změn buněčného cyklu a lokální imunitní odpovědiMUDr. Martin Formánek, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
105.NV19-08-00152Využití invariantních NKT buněk v kombinaci s all-trans-retinoic acid pro indukci CD1d-iTCR interakce pro imunoterapii u mnohočetného myelomuMgr. Monika Holubová, Ph.D.Univerzita Karlova
106.NV19-03-00153Význam prognostických faktorů pro individualizaci radikality léčby karcinomů děložního hrdlaprof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
107.NV19-01-00154Prediktory cévního postižení u diabetes mellitus v závislosti na pohlaví, genetických faktorech, reprodukčním věku a v experimentu.Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
108.NV19-09-00155Analýza nákladovosti léčby dekubitůdoc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.Masarykova univerzita
109.NV19-07-00156Genetické příčiny vzácných vrozených onemocnění se zaměřením na dystonie, skeletální dysplázie a Alportův syndromMUDr. Pavlína Plevová, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
110.NV19-05-00158Prevence komplikací vyvolaných hypersenzitivitou na materiály kloubních náhradProf. MUDr. Ivan Landor, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
111.NV19-03-00160Kasein kináza 2 v rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům u chronické myeloidní leukémie – nové implikace pro terapiiRNDr. Markéta Žáčková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
112.NV19-02-00162Vliv komplexní intervence cílené na snížení hmotnosti na kontrolu rytmu u obézních pacientů s fibrilací síníMUDr. Miloš Mráz, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
113.NV19-09-00163Hodnocení významu genetického profilu ovariálního karcinomu pro prevenci vzniku, progrese a suboptimální léčebné odpovědi onemocněníMgr. Radka Václavíková, PhDUniverzita Karlova
114.NV19-01-00164Srovnání renoprotektivních a kardiovaskulárních účinků různých inhibitorů SGLT-2 u vybraných experimentálních modelů prediabetických a nediabetických modelů chronického onemocnění ledvinRNDr. Ivana Vaněčková, DSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
115.NV19-05-00167Identifikace nových biomarkerů při roztroušené skleróze: důsledky pro diagnózu a nové terapeutické cíledoc. Ing. Petr Kačer, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
116.NV19-03-00168Analytická platforma pro diagnostiku rakoviny založená na detekci genetických mutací pomocí metody sekvenování nové generaceDr. Panagiotis Alexiou, Ph.D.Masarykova univerzita
117.NV19-03-00169Cirkulující dlouhé RNA v kolorektálním karcinomu – klinický význam a využitelnost pro diagnostikuMgr. Pavel Ostašov, Ph.D.Univerzita Karlova
118.NV19-09-00170Kvalita života starších pacientů po léčbě fraktury krčku stehenní kosti, kotníku a zápěstí se zřetelem k soběstačnosti a funkčnímu zotavenídoc. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.Masarykova univerzita
119.NV19-02-00171Identifikace nových morfologických a funkčních echokardiografických markerů kardioembolizace u pacientů s kryptogenní ischemickou cévní mozkovou příhodouMUDr. Michal Král, Ph.D., FESOFakultní nemocnice Olomouc
120.NV19-04-00172Tremor: Klinická a laboratorní analýza, patofyziologické mechanismy a genetické podkladymgr. Radim Krupička, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze
121.NV19-08-00176Řešení defektu alveolárního výběžku implantací autologní spongiozní kosti a pomocí xenogenních materiálů u pacientů s rozštěpy rtu, čelisti a patra: srovnávací studiedoc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
122.NV19-08-00177Vývoj nového protokolu pro měření otoakustických emisíprof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.Univerzita Karlova
123.NV19-09-00178Účinnost chodecké intervence poskytované v primární péči na kontrolu glykemie u pacientů s prediabetem a diabetem 2. typudoc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.Univerzita Karlova
124.NV19-03-00179Potenciální využití fekální bakterioterapie u pacientů s generalizovaným nádorovým onemocněním léčeným anti-PD-1 protilátkami.prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
125.NV19-03-00182Robotická radikální cystektomie v České republiceMUDr. Michal BalíkFakultní nemocnice Hradec Králové
126.NV19-03-00184Cirkulující miRNA a DNA u pacientek s karcinomem prsu jako potenciální prediktivní markery rezistence k terapiiMgr. Veronika Brynychová, Ph.D.Státní zdravotní ústav
127.NV19-03-00185Hodnocení rezistence nádorů prsu pomocí masivně paralelního sekvenování na úrovni DNA a RNAMgr. Viktor Hlaváč, Ph.D.Státní zdravotní ústav
128.NV19-03-00186Medulární karcinom prsu: identifikace determinant spojených s prognózou onemocněnídoc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
129.NV19-02-00187Železo a scavengerové receptory makrofágů v počátečmím stadiu aterosklerosyMUDr. Jan Pláteník, Ph.D.Univerzita Karlova
130.NV19-06-00189Studie genetických faktorů progresivní poruchy sluchu kandidátů kochleární implantace: možnosti stratifikace jejich léčbydoc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
131.NV19-05-00191Význam nespirálních forem spirochet Borrelia burgdorferi v patogenezi Lymeské boreliozy a post-boreliového syndromuMgr. Michal Křupka, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
132.NV19-05-00192Ex vivo vliv lipofosfonoxinů na nejčastější patogenní mikroorganizmy biofilmu kořenového systému zubuProf. Piotr Fudalej, DDS, MSD, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
133.NV19-03-00193Molekulární charakterizace relapsu mnohočetného myelomudoc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.Masarykova univerzita
134.NV19-08-00194Využití nástrojů genomiky pro diagnostiku a objasňování nových příčin dětských epileptických encefalopatiíMUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.Univerzita Karlova
135.NV19-03-00196Identifikace dědičné nádorové predispozice u nemocných s karcinomem prsu nebo kolorekta bez indikace k rutinnímu genetickému testováníDoc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Univerzita Karlova
136.NV19-02-00197Hodnocení dynamiky srdeční repolarizace při autonomních provokačních testech u dětí a vývoje mezipohlavních rozdílů u dospívajícíchMUDr. Irena Andršová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
137.NV19-09-00198Vývoj nových látek na bázi kvartérních amoniových sloučenin proti mikrobiálním biofilmům ústní dutinyPharmDr. Jan Marek, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
138.NV19-09-00199Komplexní prevence a interdisciplinární péče o jedince s cévní mozkovou příhodouMgr. Lenka Šedová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
139.NV19-08-00200Vliv funkční aktivity trombocytů na průběh kardiochirurgického výkonu při použití různých typů mimotělního oběhudoc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
140.NV19-04-00201Využití neurotrofických faktorů pro růst a regeneraci axonů a dendritů lidských a myších neuronů in vitroMgr. Zbyněk Houdek, Ph.D.Univerzita Karlova
141.NV19-03-00202Analýza molekulárních biomarkerů u chrupavčitých nádorůMUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.Masarykova univerzita
142.NV19-08-00203Identifikace perspektivních imunomodulačních složek z helminta s potenciálním protizánětlivým účinkemMVDr. Kateřina Jirků Pomajbíková, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
143.NV19-03-00204Prediktivní proteomické markery rezistence nádorů prsu k adjuvantní chemoterapiiprof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.Univerzita Karlova
144.NV19-03-00205Změny v expresi miRNA v plazmě pacientek s ovariálním karcinomem: predikce rezistence k platinovým derivátům.Mgr. Marcela Chmelařová, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
145.NV19-03-00208Neinvazivní analýza biomarkerů pro včasnou detekci karcinomu močových cestprof.MUDr. Dalibor Pacík, CSc.Fakultní nemocnice Brno
146.NV19-04-00209Vliv bariatrické operace na na vlastnosti bile hmoty mozku, kognici a afektivituKlára Marečková, Ph.D., M.Sc.Masarykova univerzita
147.NV19-07-00210Primární ciliární dyskineze: Genetické, strukturální a funkční determinanty průběhu a prognózy onemocnění.Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.Univerzita Karlova
148.NV19-04-00211Vliv aterosklerózy na rozvoj demenceprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci
149.NV19-02-00212Stereotaktická ablativní radiochirurgie rekurentní komorové tachykardie u strukturního onemocnění srdceMUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
150.NV19-05-00214Studium terapeutické aplikace antibakteriálního krytí rány pro infekce kůže a měkkých tkání u epidemiologicky relevantních kmenů S. aureus – rezistentních na meticilin.RNDr. Lubomír Janda, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
151.NV19-04-00215Bezpečnost a účinnost terapie olanzapinem u psychóz: vliv genetických a epigenetických faktorů – kovariáty léčebné odpovědidoc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
152.NV19-06-00216Morfologické a patofyziologické změny sítnice a zrakové dráhy u retrobulbární neuritidy v rámci roztroušené sklerózyMUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBOFakultní nemocnice Olomouc
153.NV19-08-00218Vývoj generátoru a katetrů pro radiofrekvenční ablaci pro aplikace v mikro-endoluminální terapiiMUDr. Jan Hajer, Ph.D.Univerzita Karlova
154.NV19-07-00219Prevalence duševních poruch u dětí a adolescentů a vývoj metodiky včasného záchytu v pediatrické praxiMUDr. Michal Goetz, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
155.NV19-05-00220Aktivátory lidského aryl uhlovodíkového receptoru (AhR) v terapii nespecifických střevních zánětůprof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
156.NV19-08-00221Možnost akustické detekce bronchiální obstrukceIng. František Lopot, Ph.D.Univerzita Karlova
157.NV19-07-00222Využití kardiotokografie k identifikaci intraamniální infekce a nitroděložní tísně u těhotenství s předčasným odtokem plodové vody.MUDr. Petr Janků, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
158.NV19-08-00223Upřesnění diagnostických kritérií a vytvoření techniky vyšetření pudendálního nervu magnetickou rezonancí před operační léčbou žen s neuralgií pudendálního nervu nereagující na konzervativní léčbuProf. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
159.NV19-09-00224Úloha fyzické aktivity v prevenci nealkoholické jaterní steatózy u obézních insulinoresistentních pacientůRNDr. Jan Kovář, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
160.NV19-06-00225Segmentální zlomeniny bérce. Optimalizace operační léčby srovnáním tří technik v korelátu k možnostem diagnostiky zachování cévního zásobení izolovaného mezifragmentu jako nezbytné součásti úspěšné léčby.doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
161.NV19-09-00228Dynamika močového mikrobiomu při léčbě akutních infekcí dolních močových cestRNDr. Kateřina Černá, Ph.D.Univerzita Karlova
162.NV19-03-00231Nové prognostické, prediktivní a diagnostické markery u karcinomu endometriaMUDr. Markéta BednaříkováMasarykova univerzita
163.NV19-04-00233Klinické, zobrazovací a biologické prediktory účinků hluboké mozkové stimulace u Parkinsonovy nemociprof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.Univerzita Karlova
164.NV19-01-00235Vliv nízkosacharidové a vysokosacharidové diety na projevy inzulínové rezistence se zaměřením na nealkohoholické postižení jater (NAFLD).MUDr. Jiří VelebaInstitut klinické a experimentální medicíny
165.NV19-03-00236Značení a selektivní exstirpace lymfatické uzliny v axile v rámci individualizace komplexní léčby karcinomu prsuMUDr. Lukáš DostálekVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
166.NV19-09-00237Klinicko-patologické a molekulární faktory detekované v metastázách, které předpovídají odpověď na léčbu karcinomu tlustého střeva.prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.Univerzita Karlova
167.NV19-09-00238Standardizace hlášení a předávání výsledků celoplošného novorozeneckého screeningu sluchuMgr. Vít Blanař, Ph.D.Univerzita Pardubice
168.NV19-01-00240Prevalence mutací v LDL-receptoru v České populaci a epigenetické faktory determinující riziko vaskulárních komplikací familiární hypercholesterolemieDoc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
169.NV19-02-00241Stanovení cut-off hodnot poměru sFlt-1/PlGF pro vyloučení preeklampsie (PE) během druhého a třetího trimestru těhotenství a cut–off hodnot poměru sFlt-1/PlGF pro predikci porodu pro PE do 1 týdne u neselektované populace těhotných žen.Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAFakultní nemocnice Olomouc
170.NV19-09-00244Moderní geoinformační technologie v analýze rizika infekce klíšťaty přenášenými nákazamiMgr. Václav Hönig, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
171.NV19-03-00245Známky urychleného stárnutí jako pozdní následek léčby pro nádory dětského věku a rizikový faktor sekundárních nádorů.prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
172.NV19-01-00246Dietou indukovaná expozice pokročilým produktům glykace a její vliv na endoteliální dysfunkci a oblasti mozku spojené s pocity odměny a závislosti u pacientů s diabetem 2. typu a zdravých osobProf. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
173.NV19-03-00247Cílená molekulární destabilizace nervového silenceru REST v glioblastomu: implikace pro vývoj neoperativní léčbydoc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.Masarykova univerzita
174.NV19-03-00249Stanovení mutací klíčových genů v tekuté biopsii jako možné příčiny vzniku hormonální rezistence karcinomu prsu s využitím sekvenování příští generace.MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
175.NV19-08-00250Proteotypová klasifikace renálního karcinomu ve vztahu k prognóze a terapeutické odpovědiDoc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.Masarykova univerzita
176.NV19-02-00252Pokles mikrovaskulární rezistence po manuální tromboaspiraci u pacientů se STEMIMUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAIFakultní nemocnice Brno
177.NV19-09-00253Screening a následující nefarmakologická léčba deprese a úzkosti u žen v perinatálním obdobíMUDr. Pavla Stopková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
178.NV19-09-00254Snížení kardiovaskulárního rizika u kuřáků: Kardiovize Brno 2030 – Preventivní studieDr. Narine Movsisyan, MD, MPHFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
179.NV19-04-00255Predikce funkčního vyústění schizofrenie z multimodálních neurozobrazovacích a klinických datIng. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
180.NV19-07-00257Změny ve složení mikrobiomu u kojenců a batolat s atopickou dermatitidou a potravinovou alergiíRNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
181.NV19-04-00258Prospektivní sledování kognitivního endofenotypu psychotického onemocněníprof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
182.NV19-07-00260Ověření klinického významu zánětlivých cytokinů a chemokinů u dětských pacientů s refrakterním epileptickým statem a farmakorezistentní epilepsiiDoc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
183.NV19-08-00261Přínos PET/MRI v diagnostice a léčbě gynekologických malignitMUDr. Vít Weinberger, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
184.NV19-09-00262Prevence duševních nemocí v různých obdobích životaMUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
185.NV19-01-00263Význam de novo lipogeneze v tukové tkáni pro regulaci insulinové senzitivity u obézníchIng. Michaela Šiklová, Ph.D.Univerzita Karlova
186.NV19-08-00266Zevrubná buněčná analýza signálních a vývojových drah hmotnostní cytometriíDoc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.Univerzita Karlova
187.NV19-04-00267Cévní změny v animálním modelu Alzheimerovy nemoci v porovnání s klinickými databázemi.doc. MUDr. Petr Zach, CSc.Univerzita Karlova
188.NV19-04-00270Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modeluProf. MUDr. David Netuka, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
189.NV19-04-00272Vztah origa meningiomu k arachnoidálním membránám, rozsahu resekce a chirurgickým rizikůmprof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
190.NV19-03-00273Terapeutický potenciál nového způsobu farmakologické modulace dráhy ERK vytlačující buňky maligního melanomu mimo MAPK optimumMgr. Stjepan Uldrijan, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
191.NV19-05-00274EFEKT NORMOSANGU NA REPLIKACI A REAKTIVACI HIV-1 V ORGANISMUMUDr. David JilichNemocnice Na Bulovce
192.NV19-03-00279KLASIFIKACE VARIANT NEJASNÉHO VÝZNAMU V GENU CHEK2 A FENOTYPOVÁ CHARAKTERIZACE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ U NOSIČŮ PATOGENNÍCH VARIANTMUDr. Libor Macůrek, PhD.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
193.NV19-04-00281Peroperační identifikace tkáně nádoru mozku pomocí Ramanovy spektroskopie.Doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.Fakultní nemocnice Olomouc
194.NV19-04-00283Role narušeného rozhodování, signalizace chyb a koordinace klidových sítí mozku u klinických symptomů OCD: translační model zaměřený na kauzální interakce.prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMANárodní ústav duševního zdraví
195.NV19-03-00284Mobilní aplikace (mHealth) jako nástroj ke zlepšení paliativní péče u nemocných s nádorovým onemocněním.MUDr. Martin HavrdaFakultní nemocnice Královské Vinohrady
196.NV19-04-00285Rozlišení Unipolární a Bipolární deprese : klinická využitelnost krátké klidové funkční magnetické rezonance a strojového učeníMgr. Martin PaštrnákNárodní ústav duševního zdraví
197.NV19-03-00286Okamžitá rekonstrukce prsu po mastektomii metodou fat graftinguMUDr. Libor Streit, Ph.D.Masarykova univerzita
198.NV19-06-00288Hodnocení efektivity antibiotické terapie na podkladě měření tkáňových hladin meropenemu v sepsiMUDr. Filip Burša, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
199.NV19-05-00290Vliv probiotik, prebiotik a synbiotik na vznik a průběh roztroušené sklerózy v modelu experimentální autoimunitní encefalomyelitidyMUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D.Univerzita Karlova
200.NV19-07-00293Porovnání úspěšnosti tří metod pro léčbu sestupu pánevních orgánů:Laparoskopické sakrokolpopexe, Amreich-Richter operace a transvaginální síťky (SAME)MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
201.NV19-03-00295Role imunitního systému chemokinů ve vztahu k prognóze nemalobuněčného plicního karcinomuMUDr. Libor HavelThomayerova nemocnice
202.NV19-02-00297Proteomická analýza potenciálních markerů dilatační kardiomyopatieProf. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
203.NV19-03-00298Klinické důsledky vnitřní heterogenity karcinomu tlustého střevaAssoc. Prof. ing. Vlad Popovici, Ph.D.Masarykova univerzita
204.NV19-03-00300Prediktivní hodnota fenotypu nádorových buněk získaných při resekci nádorů močového měchýředoc. MUDr. Roman Zachoval, PhD.Thomayerova nemocnice
205.NV19-03-00302Molekulární aberace související s rezistencí na cisplatinu a selháním léčby u testikulárních germinálních nádorů (TGCT)MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.Univerzita Karlova
206.NV19-08-00303Syndrom Normotenzního Hydrocefalu: Komplexní Multidisciplinární Diagnostická a Prognostická BaterieRNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
207.NV19-04-00305MicroRNA profil u pacientů s fokální kortikální dyspláziíprof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
208.NV19-09-00306Osteokalcin a kogniceMUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
209.NV19-01-00307Etiologie závažných poruch metabolismu sirných aminokyselin: využití pro cílenou diagnostiku a personalizovanou léčbu v České republiceprof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.Univerzita Karlova
210.NV19-04-00309Časová percepce a její elektrofyziologické konstituenty u neuropsychiatrických onemocnění: Implikace pro diagnostiku a léčbuMUDr. Martin Brunovský, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
211.NV19-08-00310Využití fúzní biopsie prostaty, robotické radikální prostatektomie a tkáňových koncentrací steroidů k personalizaci léčby u karcinomu prostatydoc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBAÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
212.NV19-01-00311Diagnostické soupravy pro detekci nově identifikovaných autoprotilátek asociovaných s diabetes mellitusRNDr. Petr Heneberg, Ph.D.Univerzita Karlova
213.NV19-04-00313Detekce a charakterizace cirkulujících nádorových buněk u pacientů s multiformním glioblastomem – kooperativní studie Neuroonkologické sekce ČOSdoc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBAFakultní nemocnice Olomouc
214.NV19-04-00314Pohlavní rozdíly u neurodegenerativních chorobRNDr. Jan Říčný, CSc.Národní ústav duševního zdraví
215.NV19-03-00316Pokročilá analýza funkčních a fenotypových změn u pacientů s rakovinou hlavy a krku: klíčový krok ke zdokonalení individualizované léčbyRNDr. Martin Falk, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
216.NV19-09-00317Vliv alterace tělesného složení pacientek s diabetem 1.typu na zdraví jejich dětí a možnosti preventivních opatřenídoc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.České vysoké učení technické v Praze
217.NV19-09-00319Studium populace meningokoků metodou sekvenace celého genomu – podklady pro aktualizaci vakcinační strategieMUDr. Pavla Křížová, CSc.Státní zdravotní ústav
218.NV19-08-00320Diferenciace plicních karcinomů a predikce úspěšnosti jejich léčby pomocí kvantitativní analýzy pokročilých multimodálních obrazových informací metodou radiomics v klinické praxiMgr. Ing. Marek DostálFakultní nemocnice Brno
219.NV19-01-00321Nové možnosti neinvazivního hodnocení orgánového hepato- renálního vztahu u pacientů s fibrózou jaterní, poruchou metabolické funkce jater a chronickou chorobou ledvin.Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERAUniverzita Karlova
220.NV19-03-00322Vývoj a charakterizace nových konjugátů platinových léčiv a jejich nosičů pro terapii spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krkuProf. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMAFakultní nemocnice v Motole
221.NV19-05-00324Streptomycety – přátelé nebo nepřátelé v lidských plicích?RNDr. Jan Bobek, Ph.D.Univerzita Karlova
222.NV19-05-00327Biologická aktivita derivátů hydroxy(aza)naftalenu jako nových perspektivních chemoterapeutikMgr. Marie Brázdová, ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
223.NV19-07-00329Imunologické pozadí hematologických malignit u dětídoc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.Univerzita Karlova
224.NV19-01-00331Placentární metabolismus tryptofanu jako spoj mezi maternálním zánětem a poruchami neurologického vývoje novorozenceProf. PharmDr. František Štaud, Ph.D.Univerzita Karlova
225.NV19-05-00332Změny imunitního repertoáru a leukocytární signalizace u pacientů s vrozenými poruchami imunity a autoinflamatorními projevyRNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.Univerzita Karlova
226.NV19-08-00333Aplikace modifikované technologie tekuté biopsie pro neinvazivní těsnou kontrolu onemocnění a cílenou léčbu pacientů s idiopatickými střevními záněty (ISZ)MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
227.NV19-08-00334Vývoj a optimalizace pokročilého biosenzorového systému pro monitorování kompozitní tkánědoc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně
228.NV19-03-00335LyM^cube : integrovaná bioanalytická platforma pro personalizovanou péči o pacienty s lymfoidními malignitamiMgr. Karla Plevová, Ph.D.Masarykova univerzita
229.NV19-03-00336Imunogenetika v éře sekvenování nové generace: Dešifrování patogenních mechanismů v periferních nodálních T-buněčných lymfomechVasileios Bikos, Ph.D.Masarykova univerzita
230.NV19-08-00337Analýza pohybových dat využívající strojové učení pro zlepšení léčby dětí postižených dětskou mozkovou obrnouprof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
231.NV19-01-00338Porozumění mechanismu fatální imunitní odpovědi u diabetických pacientů: první krok k vývoji kitu pro včasnou diagnózu diabetické autonomní neuropatieDr. Shashank Pandey, M.Sc., Ph.D.Univerzita Karlova
232.NV19-09-00340Cirkulace hantavirů v lesních ekosystémech a riziko jejich přenosu na člověkaMUDr. Hana ZelenáZdravotní ústav se sídlem v Ostravě
233.NV19-04-00343Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE)doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
234.NV19-03-00344Překonání chemorezistence nádorových buněk cílenou vasodilatací v nádorovém mikroprostředíProf. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
235.NV19-05-00346Netuberkulózní mykobakterie v České republice: současná rizika a dopad na zdraví člověka.Mgr. Vít UlmannZdravotní ústav se sídlem v Ostravě
236.NV19-05-00350Diagnostická role mikroRNA v protizánětlivé účinku glukokortikoidů u revmatických onemocnění – vztahy genomického a epigenetického účinku s vlivem na výsledek terapiedoc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
237.NV19-08-00351Nano-nosičové systémy pro dlouhodobé dodávání anti-VEGF preparátů pro léčbu cévních onemocnění sítnice.Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBOFakultní nemocnice Hradec Králové
238.NV19-03-00352Zavedení inovativních laboratorních metodik umožňujících zlepšení diagnostiky a individualizaci léčby pacientek s high-grade serózním karcinomem vaječníkuMgr. et Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.Masarykova univerzita
239.NV19-03-00354Částečné ozáření prsu po konzervativní operaci časného karcinomu prsu pomocí extrakraniální stereotaktické zevní radioterapie.prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.Masarykův onkologický ústav
240.NV19-06-00355Bezpečnost a účinnost alogenních mezenchymových kmenových buněk izolovaných z pupečníkové tkáně v reparaci defektu chrupavky kolene: preklinická studie na modelu zvířete.Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD.Univerzita Karlova
241.NV19-09-00356Komplexní přístup k prevenci poruch příjmu potravy u dětí a dospívajícíchPhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.Ostravská univerzita
242.NV19-02-00357Jednodobá versus dvoudobá hybridní ablace pacientů se symptomatickou fibrilací síní rezistentní na antiarytmickou léčbuDoc. MUDr. Petr Němec, CSc. MBACentrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
243.NV19-01-00358METHYLENOVÁ MODŘ: stanovení bezpečnostního profilu diagnosticko-terapeutického agensRNDr. Martin Kuneš, Ph.D.Univerzita Pardubice
244.NV19-07-00359Implementace sekvenování exomu a genomu pro diagnostiku dětí s podezřením na monogenní malformační syndromydoc. MUDr. František Liška, Ph.D.Univerzita Karlova
245.NV19-03-00360Potenicál exosomů pro diagnostiku a monitoraci terapie nízkomolekulárními a polymerními léčivy u karcinomů hlavy a krkuMUDr. Michal ZábrodskýUniverzita Karlova
246.NV19-03-00361Využití nových biomarkerů pro hodnocení nefrotoxického potenciálu inhibitorů BRAFDoc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.Univerzita Karlova
247.NV19-08-00362Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidydoc.MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIRÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
248.NV19-07-00363Prevalence kardiovaskulárních subklinických poškození cílových orgánů dětí s hypertenzí, vysokým normálním a normálním krevním tlakemMUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
249.NV19-08-00364Softwarová aplikace pro hodnocení strukturálních změn sítnice předčasně narozených dětíDoc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
250.NV19-03-00365Dlouhé nekódující RNA v exosomech jako biomarkery umožňující neinvaizivní časnou detekci kolorektálního karcinomuMgr. Petra Vychytilová, Ph.D.Masarykova univerzita
251.NV19-09-00366Prevalence mutací v mitochondriální DNA v populaciIng. Markéta Tesařová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
252.NV19-04-00369Stratifikace pacientů s fokální kortikální dysplázií k optimalizaci epileptochirurgieProf. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.Univerzita Karlova
253.NV19-03-00370Zhodnocení prognostického významu integrovaného DNA metylačního a mutačního panelu v kombinaci s určením hydroxymetylace u akutní myeloidní leukémieMgr. Hana Remešová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
254.NV19-07-00372Vytvoření klinického doporučeného postupu při diagnostice Syndromu náhlé smrti dítěte (kojence) [SIDS]Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
255.NV19-08-00373Aplikace molekulárně genetických a moderních endoskopických přístupů při optimalizaci terapie pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou a jejími komplikacemiMgr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.Masarykova univerzita
256.NV19-03-00374Gliální nádory centrální nervové soustavy (CNS) – standardizace hodnocení diagnostických a terapeutických postupů (registr DoIT)Ing. Petr Brabec, Ph.D.Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.
257.NV19-07-00375Dlouhodobé dopady perinatálních rizikových faktorů na neuropsychický a behaviorální vývoj dítěte: role osy “microbiota- gut-brain”Mgr. Grygoriy Tsenov, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
258.NV19-09-00378Štěpné produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v preventivní medicíněRNDr. Jaroslav Mráz, CSc.Státní zdravotní ústav
259.NV19-05-00380Využití močových exosomů a nových molekulárně biologických markerů pro prospektivní sledování pacientů s chronickým onemocněním ledvinMUDr. Zdenka Hrušková, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
260.NV19-04-00381Funkční heterogenita gliových buněk v patogenezi epilepsieDoc. MUDr. Lýdia Vargová, PhD.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
261.NV19-02-00382Účinnost a bezpečnost ireverzibilní elektroporace v katétrové léčbě srdečních arytmiíMUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
262.NV19-08-00383Prognostické a prediktivní markery invaze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofarynguDoc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
263.NV19-02-00384Aneurysma arterie brachialis jako pozdní komplikace arteriovenózních přístupů k hemodialýze u pacientů po transplantaci ledvinyMUDr. Jana Janečková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
264.NV19-02-00387Plazmatické mikroRNA jako diagnostické a prognostické biomarkery u pacientů s žilním trombembolismemMUDr. Jan NovákMasarykova univerzita
265.NV19-08-00388Biokompatibilita a oseointegrace implantátů z nanostrukturního titanuIng. Václav Babuška, Ph.D.Univerzita Karlova
266.NV19-05-00389Design a vývoj nových léčiv působících na methicillin-rezistentní Staphylococcus aureus a vankomycin-rezistentní enterokokyProf. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.Univerzita Karlova
267.NV19-05-00390Výskyt a dopady vrozené infekce lidským cytomegaloviremMUDr. Petr Hubáček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
268.NV19-02-00393Využití cirkulujících nekódujících RNA v diagnostice a prognostické stratifikaci u hypertenzních pacientů se syndromem spánkové apnoeprof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
269.NV19-07-00394Využití počítačového a experimentálního modelu pro vývoj účinnější neinvazivní dechové podpory u předčasně narozených dětíMUDr. Tomáš JurenFakultní nemocnice Brno
270.NV19-07-00396Úloha klíčových faktorů pluripotence v tumorigenezi sarkomů dětského věkuprof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.Masarykova univerzita
271.NV19-03-00397Funkcializované nanodiamanty a nanovlákna jako inovativní systém pro intracelulární dodávání miRNA-34a pro terapii karcinomu prostatyGiuseppe Bitti, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze
272.NV19-08-00398Prediktivní model s využitím „Machine Learning“ metod pro analýzu klinických, biochemických a histologických faktorů ovlivňujících výsledný stav pacientů po mechanické rekanalizaci velkého uzávěru mozkových tepenMUDr Václav Procházka, PhD, MSc, MBAOstravská univerzita
273.NV19-04-00399Kognitivní markery preklinické a prodromální Alzheimerovy nemociDoc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
274.NV19-02-00400Srovnání vlivu implantace CRT-P a CRT-D u pacientů se srdečním selháním na základě dilatační kardiomyopatie, indikací srdeční resynchronizační terapie, s EF LK<35%, bez MRI známek jizvy ve stěně myokardu levé komory. CRT-REALITY Study.prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBAFakultní nemocnice Olomouc
275.NV19-08-00401Srovnání, optimalizace, predikční a klinický význam nových biomarkerů kvantitativního morfologického a funkčního zobrazování u Non-Hodgkinova lymfomu.doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
276.NV19-09-00402Aplikace vysokých dávek vitamínu C intravenózně – vliv na základní biochemické krevní testy příjemceMgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.Masarykova univerzita
277.NV19-01-00404Nové biomarkery dědičných metabolických poruch – hledání, charakterizace a klinická validaceprof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
278.NV19-03-00405Změny spektra T buněčného receptoru v korelaci s léčebnou odpovědí na imunoterapii nádorů checkpoint inhibitoryProf. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
279.NV19-01-00406Nefarmakologické ovlivnění nealkoholového ztukovatění jater u pacientů s metabolickým syndromem a význam genetické predispozice.Prof. MUDr Radan Brůha, CSc.Univerzita Karlova
280.NV19-05-00407Hodnocení změn sérových a likvorových markerů zánětu a neurodegenerace u roztroušené sklerózyprof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBAFakultní nemocnice Olomouc
281.NV19-08-00408Ultrazvuková elastografie myofasciálního systému a vybraných předoperačních a pooperačních stavů.MUDr. Zuzana Sedláčková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
282.NV19-03-00409Studium prediktivních molekulárních faktorů pro identifikaci pacientů po resekci duktálního adenokarcinomu pankreatu odpovídajících na adjuvantní léčbu gemcitabinemPharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.Univerzita Karlova
283.NV19-05-00410Úloha cytotoxických gamma-delta T buněk na terapeutické rezistenci a recidivě Glioblastoma MultiformeMgr. Andrea Knight, Ph.D.Masarykova univerzita
284.NV19-07-00412BUNĚČNÁ A MOLEKULÁRNĚ-GENETICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH VROZENÝCH PORUCH ERYTROPOÉZYDoc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
285.NV19-01-00413Identifikace nových nízkomolekulárních inhibitorů pro léčbu onemocnění purinového metabolismu a jako cíle protinádorové terapieIng. Marie Zikánová, PhDUniverzita Karlova
286.NV19-05-00414Změny intracelulárního komplementu u pacientů s alergickým eozinofilním astmatem.Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.Masarykova univerzita
287.NV19-03-00415Nové přístupy pro výběr terapie a monitoring pokročilého karcinomu prostatyDoc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
288.NV19-09-00416Srovnávací analýza genomů a antimikrobiální rezistence u izolátů humánního, zvířecího, potravinového a environmentálního původu: koncept jednoho zdraví u infekcí vyvolaných Clostridioides difficile v České republice.Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D.Univerzita Karlova
289.NV19-03-00417Objevování cytotoxických sloučenin, které jsou mimořádně účinné ve sferoidních buňkách kolorektálního karcinomu pro vývoj potenciální protirakovinné látkyMgr. Viswanath Das, Ph.D., M. Sc.Univerzita Palackého v Olomouci
290.NV19-04-00419Latentní toxoplazmóza u Obsedantně kompulzivní poruchy – výskyt, klinické projevy a vliv na účinnost léčbyMUDr. Kristýna Vrbová, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
291.NV19-05-00420Změny mikrobiálního společenstva v průběhu rozvoje a následné terapie chronického idiopatického střevního zánětudoc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.Masarykova univerzita
292.NV19-08-00421Funkcializovaná nanovlákna pro hojení chronických ran s využitím rostlinných extraktů a léčivými látkamidoc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBAUniverzita Karlova
293.NV19-02-00423Včasná diagnostika změn kardiovaskulárního systému a krátkodobé regulace krevního tlaku u bývalých dětských onkologických pacientů pomocí neinvazivních metod a laboratorních biomarkerů.MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.Masarykova univerzita
294.NV19-01-00424Analýza kandidátních genů pro závažné formy dědičných onemocnění ledvin metodou masivního paralelního sekvenování a klinická interpretace získaných sekvenčních variantIng. Jitka ŠtekrováVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
295.NV19-07-00426Střevní organoidy jako in-vitro model k predikci odpovědi na léčbu, která koriguje molekulární defekt způsobující cystickou fibrózuProf. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
296.NV19-05-00427Molekulární charakterizace multirezistentních kmenů Enterococcus faecium v České Republice: dynamika vzniku a šíření rezistence k antibiotikům poslední volby.Mgr. Gabriela Balíková Novotná, PhD.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
297.NV19-09-00430Celogenomové sekvenování pro nemocniční epidemiologii a detekci outbreaků způsobených multirezistentními bakteriemidoc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
298.NV19-03-00431Studium role nových inhibitorů proteinkináz v překonání mnohočetné rezistence u buněk akutní myeloidní leukémiedoc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.Univerzita Karlova
299.NV19-01-00432Pilotní studie obsahu chirálních metabolitů v tělních tekutináchdoc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
300.NV19-09-00434Dynamická Neuromuskulární Stabilizace do školdoc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.Univerzita Karlova
301.NV19-01-00435Internexin-alfa v agresivních/rychle a pomalu rostoucích klinicky afunkčních adenomech hypofýzyprof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
302.NV19-02-00436Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgiidoc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.Univerzita Karlova
303.NV19-08-00437Elektrofyziologické a imunocytochemické vlastnosti nervových buněk odvozených z pluripotentních buněk pacientů s Alzheimerovou chorobouBSc., MSc., Govindan Dayanithi, M.Sc., PhD.Univerzita Karlova
304.NV19-05-00438Zpřesnění vyšetření potravinové alergie u pacientů s atopickou dermatitidou pomocí techniky molekulární diagnostikyMUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
305.NV19-04-00439Úloha serotoninu u zpožděná fáze spánku pacientů neresponzivních na SSRI – translační studieRNDr. Karel Valeš, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
306.NV19-02-00441Stanovení výskytu strukturálních a nestrukturálních komplikací na aortálních bioprotézách u pacientů po náhradě aortální chlopně chirurgickou cestou a TAVI v dlouhodobém sledováníMUDr. Hana Línková, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
307.NV19-04-00442Vývoj alternativního modelu serotonin-dopaminového antipsychotikaPharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
308.NV19-06-00443Genetika familiálních forem fokální segmentální glomerulosklerózy (FSGS) s nástupem v dospělém věku – implikace pro individualizovanou léčbu a úspěch transplantace ledvinPriv. Doz. MUDr. Dana Thomasová, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
309.NV19-05-00444Implantabilní senzory pro včasnou detekci zánětu a bakteriální kolonizaceMUDr. Tobiáš JudlFakultní nemocnice v Motole
310.NV19-04-00445Možnosti využití biologických markerů k hodnocení míry stresu ve vězeňském prostředíBc. RNDr. MUDr. Monika Červinková, Ph.D.Univerzita Karlova
311.NV19-08-00449Nové minimálně invazivní možnosti léčby pooperační recidivy Crohnovy choroby na experimentálním modelu.MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
312.NV19-08-00450Atomárně rozlišená NMR spektroskopie in vivo jako nástroj pro biologické testování terapeuticky významných cílů v genomové ne- kanonické DNA a jejich interakcí s léčivy ve fenotypově diverzifikovaných nádorových buňkách.Doc., Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.Masarykova univerzita
313.NV19-04-00451Analýza odezvy statoakustického nervu na transkraniální magnetickou stimulacidoc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze
314.NV19-04-00452Roboticky asistovaná rehabilitace funkce ruky a prstů horní končetinyMUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBAUniverzita Palackého v Olomouci
315.NV19-08-00454Využití nových technologií a postupů k řešení vestibulární patologie po mikrochirurgické léčbě vestibulárního schwannomudoc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
316.NV19-03-00456Molekulární mechanizmy vedlejších účinků ABL001 v léčbě chronické myeloidní leukémieMgr. Michaela Bosáková, Ph.D.Masarykova univerzita
317.NV19-05-00457Genetický základ klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidydoc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
318.NV19-04-004587-MEOTA a jeho deriváty jako potenciální prokognitivní léčivaPharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
319.NV19-03-00459Mitochondriálně cílené inhibitory dihydroorotát dehydrogenázy pro účinnou terapii nádorůMgr. Jakub Rohlena, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
320.NV19-09-00461Sedmidenní ambulantní monitorování krevního tlaku a CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index) v prevenci kardiovaskulárních onemocněníprof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.Masarykova univerzita
321.NV19-02-00462Prevence kontrastem navozené nefropatie u pacientů s pokročilou renální insuficiencí podstupujících katetrizační koronární intervenci využitím optické koherentní tomografiedoc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
322.NV19-01-00465Úloha mitochondriálních proteolytických komplexů AAA a CLPXP v molekulární patogenezi Leighova a MELAS syndromuRNDr. Lukáš Stibůrek, Ph.D.Univerzita Karlova
323.NV19-06-00466Rozsáhlé popáleninové trauma jako příčina pozdní kardiální dysfunkceMUDr. František Bednář, Ph.D.Univerzita Karlova
324.NV19-02-00468Stanovení hladin hypolidemik u pacientů s dyslipidemiíProf. MUDr. Richard Češka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
325.NV19-02-00469Sledování aktivity aterosklerotického procesu pomocí PET/CT u pacientů s familiární hypercholesterolémiídoc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
326.NV19-06-00471Point-of-care (POC) přístup k managementu koagulopatie u transplantace plic versus standardní přístup a jejich vliv na rozvoj primární dysfunkce štěpu (primary graft dysfunction – PGD), randomizovaná kontrolovaná studiedoc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
327.NV19-08-00472Klinicky relevantní biochemické, imunologické a buněčné biomarkery Alzheimerovy nemoci a stárnutíPharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.Masarykova univerzita
328.NV19-09-00474Systém zdvojených operačních rukavic jako intervence ke snižování infekcí v místě chirurgického výkonuMgr. Jana VácováVysoká škola polytechnická Jihlava
329.NV19-03-00475Význam cirkulujících mikroRNA pro predikci léčebné odpovědi a rizika časné progrese u onkologických pacientů podstupujících léčbu metodami intervenční radiologieMUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
330.NV19-01-00477Léčba náhlé ztráty rovnováhy pomocí reohemaferézyMUDr. Jakub Dršata, Ph.D.Univerzita Karlova
331.NV19-08-00478Ověření použitelnosti metody koherencí řízené holografické mikroskopie (CCHM) pro testování chemosenzitivity nádorových buněkMUDr. Břetislav Gál, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
332.NV19-01-00480Nealkoholická steatóza slinivky břišní (NAFPD) – rizikové faktory, patogeneze a klinické konsekvenceprof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.Fakultní nemocnice Ostrava
333.NV19-07-00481Klinicko-patologická a molekulárně-genetická charakteristika nehodgkinských lymfomů dětí a dospívajícíchMUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.Univerzita Karlova
334.NV19-02-00482Identifikace prediktorů zlepšení funkce levé komory srdeční a prognózy u nemocných s čerstvě vzniklou dilatační kardiomyopatiíDoc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
335.NV19-06-00483Neinvazivní technika optimalizace objemové terapie pomocí elektrické impedanční tomografiedoc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.Thomayerova nemocnice
336.NV19-06-00485Eliminace a penetrace aminoglykosidů do moči u pacientů se sníženými funkcemi ledvinprof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
337.NV19-07-00487Patogeneze nefrotického syndromu u dětí a prediktory odpovědi na terapii glukokortikoidy.MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.Univerzita Karlova
338.NV19-09-00488Efektivita multisenzorické stimulace při zvládání zátěžových situací v prevenci psychických onemocnění (SNOEZELEN)Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
339.NV19-08-00491Biologicky odbouratelné implantáty na bázi hořčíku s definovanou rychlostí degradace.Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBAUniverzita Karlova
340.NV19-09-00492Vliv modalit užívání buprenorfinu na zdravotní a sociální situaci jeho uživatelůdoc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
341.NV19-04-00494Kvalita života, psychické a sociální potřeby lidí s demencí a jejich pečovatelůprof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
342.NV19-03-00496Péče o ženy s karcinomem ovaria a jejich příbuzné v návaznosti na míru dědičného rizika – analýza faktorů ovlivňujících diagnostický a léčebný postupdoc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.Univerzita Karlova
343.NV19-03-00501Studium PIWI-interagujících RNA u glioblastomových kmenových buněk a jejich možné klinické implikaceMgr. Jiří Šána, Ph.D.Masarykova univerzita
344.NV19-08-00502Porovnání endoskopické disektomie a mikrodisektomie – zhodnocení výsledku léčby a parametrů hospitalizaceProf.MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBAFakultní nemocnice Brno
345.NV19-01-00503Úloha polymorfismů ABCG5/G8, NPC1L1 a necholesterolových sterolů v patogenezi aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění.Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
346.NV19-01-00504Role tenascinu v patogenezi idiopatických zánětlivých myopatií a jeho možný dopad na kardiovaskulární dysfunkci u myozitidyIng. Hana HulejováRevmatologický ústav
347.NV19-09-00505Nemoci přenášené klíšťaty u předškolních dětí: monitoring, analýza rizik a prevence.RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D.Státní zdravotní ústav
348.NV19-05-00506Biomarkery závažnosti psoriázy a rizika vzniku přidružených kardiovaskulárních onemocnění na základě proteomické analýzyprof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
349.NV19-02-00507Proarytmogenní působení sildenafilu a některých dalších léčiv používaných pro léčbu jiných než srdečních onemocnění: role změn draslíkových proudů typu „inward rectifier“?doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.Masarykova univerzita
350.NV19-09-00508Odhad výskytu zánětlivých revmatických chorob v populaci České republiky a jejich dopadu na zdravotní stav a spotřebu zdravotní péče – analýza administrativních dat, veřejných zdravotních registrů a pacientských databází z terciálního centraDoc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.Revmatologický ústav
351.NV19-09-00509Vliv ústní hygieny na vytvoření zdravé mikrobioty ústní dutinyDoc. Ing. Martin Krsek, CSc. MSc.Masarykova univerzita
352.NV19-04-00511Monitorace biomarkerů séra u pacientů s akutním poraněním míchyMgr. Nataliya Romanyuk, PhD.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
353.NV19-08-00512Řešení jícnových lézí s využitím biomateriálů a nových typů krytých biodegradabilních stentůProf. MUDr. Aleš Hep, CSc.Fakultní nemocnice Brno
354.NV19-09-00513Dysbalance autonomního nervového systému, imunitního systému a střevního mikrobiomu jako rizikový faktor klinického dopadu adjuvantní chemoterapie pacientů s kolorektálním karcinomem a její prevence cestou řízené pohybové aktivity.doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
355.NV19-08-00515Real-time fMRI neurofeedback pro trénink regulace emocí u duševních poruchprof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.Masarykova univerzita
356.NV19-06-00516Zkvalitnění bezpečnosti pacienta při hromadných úrazech v nemocničních systémech v ČRdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.Ostravská univerzita
357.NV19-07-00518Využití sekvenování nové generace k identifikaci genetických změn u pacientů s Hirschsprungovou chorobouRNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Endokrinologický ústav
358.NV19-02-00519Genetické příčiny vrozených srdečních vad v české populaci: celonárodní pilotní studieProf. MUDr. Milan Macek, DrSc., MHAFakultní nemocnice v Motole
359.NV19-09-00521Mobilní aplikace pro redukci rizika cévní mozkové příhody a dalších vaskulárních onemocnění (MARS)doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
360.NV19-08-00523Využití nádorového tropismu kmenových buněk pro fototermální terapii glioblastomu zlatými nanočásticemi – preklinická studieprof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
361.NV19-08-00525Časná diagnostika hepatocelulárního karcinomu u pacientů s jaterní cirhózou pomocí nových molekulárně spektrometrických biomarkerů v krevní plazměProf. MUDr. Petr Urbánek, CSc.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
362.NV19-09-00528Kožní manifestace infekce Borrelia burgdorferi sensu lato a vliv genodruhu na průběh onemocněníprof.MUDr. Jana Hercogová, CSc.Nemocnice Na Bulovce
363.NV19-05-00533Hledání univerzální platformy pro typizaci v klinické mikrobiologii: využitelnost infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací v nemocniční epidemiologii multirezistentních patogenů.MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
364.NV19-03-00535Analýza rizika peroperační disseminace u laparoskopických, robotických a otevřených laparotomických operací u karcinomů děložního hrdla a endometriídoc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
365.NV19-09-00539Racionální design imunomodulátorů o nízké molekulové hmotnosti, cílených na TLR, jako potenciálních adjuvans do vakcínPharmDr. Jan Honegr, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
366.NV19-04-00540Repetitivní transkraniální magnetická stimulace u pacientů s hraniční poruchou osobnostiMUDr. Richard Barteček, Ph.D.Masarykova univerzita
367.NV19-05-00541Funkční metody pro rychlou mikrobiologickou diagnostiku vybraných infekcí spojených se zdravotní péčídoc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.Univerzita Karlova
368.NV19-06-00542Charakter respirace a dechové reakce na pachové podněty u zdravých osob a pacientů s poruchou čichuMUDr. Jan Vodička, Ph.D.Univerzita Pardubice
369.NV19-07-00543Optimalizace diagnosticko-terapeutických postupů malignit diagnostikovaných během těhotenství a dlouhodobé sledování dětí vystavených intrauterinně chemoterapiidoc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
370.NV19-08-00544Zpracování a využití rohovkové lentikuly získané při refrakční operaci ReLEx SMILE pro transplantační účely.doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
371.NV19-01-00545Analýza hormonální dysfunkce a úniku imunity u pacientů s endometriozou zprostředkované prozánětlivými cytokiny a supresorovými buňkamidoc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
372.NV19-08-00546Přínos konfokální laserové endomikroskopie (CLE) v mikroskopické diagnostice indeterminovaných stenóz žlučových cest a pankreatických lézí.prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
373.NV19-08-00548Nový diagnostický přístup k postižení sluchu způsobenému stárnutímMUDr. Oliver Profant, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
374.NV19-07-00549Objektivizace pohybových stereotypů a svalových dysbalancí pomoci analýzy chůze u idiopatické skoliózy. Optimalizace rozsahu chirurgické instrumentace.doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.Masarykova univerzita
375.NV19-03-00552Zobrazovací studie u pokročilého nádoru vaječníků (ISAAC studie, lmaging Study on Advanced ovArian Cancer)doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.Univerzita Karlova
376.NV19-07-00553Role srdečních progenitorů při nástupu remodelace srdce v pubertálním věku spojeném s Duchennovou svalovou dystrofiíMgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
377.NV19-08-00554Mezenchymální kmenové buňky u posterolaterálních páteřních fůzíMUDr. Martin Komzák, Ph.D.Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
378.NV19-08-00555Pulzní elektromagnetické pole v léčbě chondromalacie kolenního kloubuMUDr. Filip BučekNemocnice Znojmo, příspěvková organizace
379.NV19-09-00556Morfologická analýza konizátu z excizních metod ošetření děložního hrdla pro prekancerózyMUDr. Radovan Turyna, Ph.D.Ústav pro péči o matku a dítě
380.NV19-03-00557Charakterizace proteinů nově odhalených jako esenciální pro Rituximab-rezistentní buňky a jejich potenciál jako nové cíle terapie u chronické lymfocytární leukémie (CLL)Mgr. Michal Šmída, Ph.D.Masarykova univerzita
381.NV19-03-00559Využití tkáňových mikroRNA pro identifikaci pacientů majících benefit z adjuvantní radioterapie po chirurgickém odstranění atypického meningeomuMUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
382.NV19-04-00560Validace hladin Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) a jeho prekurzoru pro-BDNF jako biomarkeru Alzheimerovy nemoci: korelace s inhibitorem aktivátoru plazminogenu-1 (PAI- 1)/tkáňového aktivátoru plazminogenu (tPA) a s klinickými datyPhD Francesco Angelucci, M.Sc.Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
383.NV19-03-00562Využití globálních metylačních profilů a komplexní analýzy fúzních genů pro terapeutické plánování v dětské onkologiiprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.Masarykova univerzita
384.NV19-04-00564Přírodní neuroprotektivní látky a jejich deriváty pro léčbu Parkinsonovy nemociProf. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.Univerzita Palackého v Olomouci
385.NV19-08-00565Nanofibrózní krytí ran uvolňující antimikrobiální látky pro lepší hojení infikovaných chirurgických ranDoc. MUDr. Monika Arenbergerová , Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
386.NV19-08-00566Nové metody přípravy vysoce sofistikovaných krytů ran a jejich ověření na modelech in vitro a in vivoprof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMAFakultní nemocnice Královské Vinohrady
387.NV19-04-00567Sledování standardizovaných dat pacientů se vzácným neuromuskulárním onemocněním sdružených v národních registrech REaDY a MyREGRNDr. Eva Koriťáková, Ph.D.Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.
388.NV19-09-00573Imunomodulační molekuly parazitů a jejich možné využití v prevenci alergických onemocněníprof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.Univerzita Karlova
389.NV19-06-00574Individualizovaná titrace PEEP pomocí elektrické impedanční tomografie v neurointenzivní péčiMUDr. Věra Špatenková, Ph.D.Krajská nemocnice Liberec, a.s.
390.NV19-09-00576Optimalizace přístupu ke stanovení vitamínu D u dětí a dopělýchRNDr Ludmila Máčová, Ph.D.Endokrinologický ústav
391.NV19-09-00578PREVENCE STARNUTÍ – Simultánní modulace ABAD a mTOR signální dráhyProf. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.Univerzita Hradec Králové