Seznam návrhů projektů přijatých do VES 2018

Registrační čísloNázevNavrhovatelUchazeč
NV18-05-00003Vztah vaginálního mikrobiomu a imunitního systému matky k předčasnému poroduMichal KouckýVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-03-00005Imunologické charakteristiky vybraných dětských nádorů, feochromocytomu, paragangliomu a infiltrujících buněk imunitního systémuRNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-01-00011Metabolické, nutriční a další klinické aspekty expozice tabákovému kouřiMUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-09-00013Prevence komplikací způsobených hypersenzitivitou na materiály ortopedických implantátůRNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-02-00014Úloha renin-angiotenzinového systému v patofyziologii srdečního ischemicko/reperfúzního poškození: preklinická studie na zvířecích modelech.Mgr. Zuzana Husková, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-06-00015Optimalizace dávkování beta-laktamových antibiotik u sepse s využitím parametrů renálních funkcíDoc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-04-00016Prefrontální theta QEEG kordance v predikci odpovědi na antidepresiva: prospektivní, jednoduše slepá, randomizovaná studie.Doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.Psychiatrické centrum Praha
NV18-08-00017Nové pokročilé neinvazivní metody pro přesné stanovení indexů rychlosti pulsové vlnyMUDr. Eva Závodná, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-03-00019Identifikace determinant metastatického onemocnění u kolorektálního karcinomu ve vztahu k expresi proteinu anterior gradient 2doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
NV18-08-00021Preklinické testování moderních implantačních materiálů na bázi titanu s využitím lymfocytů hypersenzitivních pacientů a buněčných liniíMUDr. Lucie Himmlová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-03-00022Identifikace dědičné predispozice ke vzniku karcinomu pankreatu: preventivní a prognostický významRNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-03-00024Klasifikace variant nejasného významu nádorových predispozičních genů na základě NGS analýzy jejich dopadu na sestřih pre-mRNAMUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-05-00025Rezistence herpes simplex viru k acykloviru – u imunokompromitované i zdravé populaciMUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
NV18-05-00026Použití lipofosfonoxinů pro léčbu topických infekcíprof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-02-00027Katetrizační ablace fibrilace síní a síňových tachykardií u nemocných s plicní hypertenzí: randomizovaná studiedoc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-02-00028Nové terapeutické přístupy v léčbě experimentální modelu chronického srdečního selhání a chronického onemocnění ledvinLibor KopkanInstitut klinické a experimentální medicíny
NV18-06-00029Sledování dynamiky koncentračních změn kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině pacientů s degenerativním onemocněním kloubůdoc. Ing. Karel Kotaška, Ph.DFakultní nemocnice v Motole
NV18-09-00030Studie genetických a environmentálních faktorů ovlivňujících vznik a progresi nádorů slinivky břišní.MUDr. Ivana Holcátová, CSc.Univerzita Karlova
NV18-02-00031Tuková tkáň v riziku aterosklerózyprof., ing. Rudolf Poledne, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-06-00032Molekulární příčiny a mechanismy dědičných intrahepatálních cholestázProf. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-02-00033Stabilita aterosklerotických plátů karotických arterií stanovená specifickým sonografickým vyšetřením a analýzou proinflamačních makrofágů v plátuMUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-05-00035Diagnostická hodnota mikroRNA v protizánětlivém účinku glukokortikoidů u revmatoidní artritidyMUDr. Tomáš Soukup, PhDFakultní nemocnice Hradec Králové
NV18-01-00036Nefarmakologické ovlivnění nealkoholového ztukovatění jater u pacientů s metabolickým syndromem a význam genetické predispozice.Prof. MUDr Radan Brůha, CScUniverzita Karlova
NV18-01-00037Internexin-alfa v agresivních/rychle a pomalu rostoucích klinicky afunkčních adenomech hypofýzyMUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
NV18-03-00038Péče o ženy s karcinomem ovaria a jejich příbuzné v návaznosti na míru dědičného rizika – analýza faktorů ovlivňujících diagnostický a léčebný postupdoc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-01-00040Modifikace střevní mikrobioty v léčbě inzulínové rezistence: personalizovaný přístupRNDr. Monika Cahová, PhD.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-08-00042Nové inhibitory buněčných 5′-nukleotidáz a nové vysoce výkonné systémy pro analýzu metabolismu terapeuticky významných analogů nukleosidů a nukleotidůRNDr. Karel Koberna, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-01-00043Inovativní sekvenační přístupy pro vyhledávání kandidátních genů a jejich sekvenčních variant pro cystická a další dědičná onemocnění ledvinIng Jitka ŠtekrováVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-03-00044Signální cesty, zejména Hedgehog/GLI, regulující expresi nádorových kmenových buněk plicních nádorů, jejich blokování jako terapeutický cíl, a prognostický význam markerů plicních nádorových kmenových buněkDoc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.Univerzita Karlova
NV18-02-00045Cirkulující microRNA jako markery postransplantačních změn u pacientů se srdečním selháním.RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-01-00046Genetické skóre v predikci rizika diabetu a jeho komplikacíing Jaroslav Hubáček, CSc, DSc.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-03-00050Vliv mikrobiální dysbalance na výsledky léčby pacientů po autologní a alogenní transplantaci kmenových buněkMUDr. Jakub Radocha, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
NV18-03-00051Evaluace indikačních kritérií genetického testování hereditárních forem karcinomu prsuDoc. MUDr. Zdeněk Kleibl, PhDUniverzita Karlova
NV18-02-00053Role renální dysfunkce v progresi chronického srdečního selhání a její možné klinické aplikace: preklinické studie na zvířecích modelechProf. MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBAInstitut klinické a experimentální medicíny
NV18-03-00054ÚLOHA MICRORNA A JEJICH CÍLOVÝCH MOLEKUL V TRANSFORMACI FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU A AGRESIVITĚ CHRONICKÉ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIEDoc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, PhDMasarykova univerzita
NV18-06-00055Vliv polydioxanonového biodegradabilního stentu na strukturu a funkci tracheální stěnyMUDr. Luděk StehlíkThomayerova nemocnice
NV18-03-00056Teranostika pro léčbu a současnou diagnostiku hematologických malignitRNDr. Tomáš Etrych, PhD.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
NV18-06-00057Netradiční způsoby aplikace remifentanilu v experimentudoc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-03-00058Epigenetický mechanismus v pozadí vývoje jaterního karcinomuDr. Manlio Vinciguerra, PhDFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-03-00060Role imunitního systému, chemokinů ve vztahu k prognóze nemalobuněčného plicního karcinomuMUDr. Libor HavelThomayerova nemocnice
NV18-05-00061Krátkodobé a dlouhodobé aspekty narušení imunitních funkcí u pacientů se sepsíDoc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
NV18-08-00062Kvantitativní multiparametrická MRI v longitudinálním sledování pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickým stavem a biochemickými markerydoc. Andrea Burgetová, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-03-00063Farmakogenomika 5-fluorouracilu v léčbě pacientů s karcinomem tlustého střevadoc., RNDr. Pavel Souček, CSc.Univerzita Karlova
NV18-03-00065Molekulární stabilizace hlavního nervového silenceru REST v glioblastomech: implikace pro vývoj účinné neoperativní léčbydoc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-03-00066Zavedení inovativních laboratorních metodik umožňujících zlepšení diagnostiky a individualizaci léčby pacientek s high-grade serózním karcinomem vaječníkuMUDr. Vít Weinberger, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
NV18-06-00067Léčba náhlé ztráty rovnováhy pomocí reohemaferézyMUDr. Jakub Dršata, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-06-00068Změny v sluchové kůře u pacientů s jednostrannou hluchotouMUDr. Oliver Profant, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
NV18-02-00069Kvalita zdravotní péče a prognóza pacientů s akutním infarktem myokarduMUDr. Wohlfahrt Peter, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-05-00070Netuberkulózní mykobakterie – stále hrozící rizika pro zdraví člověkaRNDr. Michal Slaný, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
NV18-07-00073c-Myb a jeho transkripční program ve fyziologických a patologických osteogenních procesechDoc. Mgr. Petr Beneš, PhDMasarykova univerzita
NV18-05-00074Vyzrávání lymfocytů, signalizace a repertoár TCR při imunitní dysregulaciDoc. MUDr. Tomáš Kalina, PhD.Univerzita Karlova
NV18-01-00078Geny ovlivňující funkci beta buňky pankreatu a jejich význam v patogenezi a léčbě monogenních forem diabetuDoc.MUDr. Štěpánka Průhová, PhDUniverzita Karlova
NV18-02-00080Elektrická aktivace myokardu levé komory při aplikaci modifikovaného epikardiálního triventrikulárního systému pro srdeční resynchronizační léčbu srdečního selháníMUDr. Kamil SedláčekInstitut klinické a experimentální medicíny
NV18-01-00082Metabolické a hemodynamické efekty řepné šťávy u experimentálních modelů a pacientů s metabolický syndromemIng. Michal Pravenec, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
NV18-03-00083Vliv lenalidomidu na E3 ubikvitinligázy zahrnuté v patogenezi a terapii myelodysplastického syndromuIng. Ota Fuchs, CSc.Ústav hematologie a krevní transfuze
NV18-07-00084Klinický benefit sekvenování „nové generace“ v molekulární diagnostice u dětských pacientů s mentálními retardacemi a vrozenými vývojovými vadamidoc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.Fakultní nemocnice Brno
NV18-04-00085Význam maternálních autoprotilátek při vzniku poruch autistického spektraMgr. Martin Balaštík, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
NV18-08-00087Hodnocení povrchových úprav slitin vybraných kovů, jejich interakce a aplikovatelnost při implantacidoc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-01-00088Identifikace a charakterizace nových nízkomolekulárních inhibitorů pro léčbu onemocnění purinového metabolismu a jako cíle protinádorové terapieIng Marie Zikánová, PhDUniverzita Karlova
NV18-08-00089Volně cirkulující gDNA a mtDNA u pacientů po transplantaci srdce jako potenciální neinvazivní biomarker v predikci rejekce štěpu.MUDr Jevgenija Vymětalová, Ph.DInstitut klinické a experimentální medicíny
NV18-08-00090Léčba diabetu pomocí ex vivo expandovaných pankreatických beta-buněk: stimulace proliferace beta-buněk pomocí syntetických modifikovaných mediátorových RNARNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-09-00092Česká Longitudinální Studie StárnutíPhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.Psychiatrické centrum Praha
NV18-08-00094Charakterizace imunogenicity ejakulátu pro účely vývoje imunoanalytické diagnostické soupravy pro klinickou praxi.RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
NV18-04-00096Gadoliniové kontrastní látky: deposita gadolinia po opakovaných aplikacích a jejich možný klinický významDoc. MUDr. Hana Malíková, PhD.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
NV18-04-00098Vliv intenzivní repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) na negativní příznaky schizofrenieMUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-05-00100Klinický význam vybraných testů buněčné imunity u pacientů s neuroborreliózou a dalšími neuroinfekcemidoc.MUDr. Dušan Pícha, CSc.Univerzita Karlova
NV18-09-00101Prevence komplikací způsobených hypersenzitivitou na nekovové dentální rekonstrukční materiályRNDr. Pavel Bradna, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-01-00104Vliv metforminu a výživy na tkáňový karbonylový stres asociovaný s vaskulárními komplikacemi a jaterní steatózouIng. Václav Zídek, CSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
NV18-09-00105ČASOPROSTOROVÉ ZMĚNY V DISTRIBUCI KLÍŠŤATY PŘENÁŠENÝCH ONEMOCNĚNÍ V KONTEXTU ZMĚN VYUŽITÍ KRAJINY A SOCIOEKONOMICKÝCH FAKTORŮ S VYUŽITÍM GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍRNDr. Pavel Švec, Ph.D.Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
NV18-08-00106Aplikace amniové membrány v léčbě dlouhodobě se nehojících ran.doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-07-00107Porovnání úspěšnosti tří metod pro léčbu sestupu pánevních orgánů:Laparoskopické Sakrokolpopexe, Amreich-Richter operace a transvaginální síťky(SAME)Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-03-00108Úloha dicentrických chromosomů jako iniciátorů genomové nestability pro vznik a vývoj leukemického klonuRNDr. Jana Březinová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
NV18-03-00110Účinnost nádorové imunoterapie: Srovnání blokády CTLA-4 monoklonální protilátkou s novou kombinovanou nanočásticovou platformouRNDr. Josef Bodor, CSc.Univerzita Karlova
NV18-05-00112Diferenciálně exprimované geny u pleomorfních forem spirochét jako nástroj pro detekci perzistujích borrelií: inovace v experimentálním vývoji laboratorní diagnostiky.MSc Nataliia Rudenko, PhDBiologické centrum AV ČR, v. v. i.
NV18-03-00115Využití autologních imunokompetentních buněk k indukci protinádorové odpovědi po autologní transplantaci hematopoetických kmenových buněkMgr. Monika Holubová, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-06-00116Hodnocení efektivity antibiotické terapie na podkladě měření tkáňových hladin meropenemu v sepsiMUDr Filip Burša, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
NV18-03-00117Nové terapeutické a prediktivní cíle u non-Hodgkinských lymfomů na základě charakterizace molekulárních interakcí při vzniku signálu na B- buněčném receptoru.MUDr. Ondřej Havránek, PhD.Univerzita Karlova
NV18-09-00119Nákladovost léčby a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou – očekávané výdaje pro Českou republikudoc.Ing.Mgr. Petra Marešová, PhDUniverzita Hradec Králové
NV18-04-00122Diagnostický potenciál cirkulujících miRNA v epilepsiiMUDr. Martin Pail, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-02-00123Identifikace možných morfologických a funkčních echokardiografických markerů cerebrovaskulární embolizaceMUDr. Michal Král, Ph.D., FESOFakultní nemocnice Olomouc
NV18-05-00125Význam tenascinu v patogenezi idiopatických zánětlivých myopatií.Ing. Hana HulejováRevmatologický ústav
NV18-01-00126Racionalizace antibiotické terapie infekce u syndromu diabetické nohy a její vztah ke gastrointestinálnímu traktuMUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-06-00127Genomické a systémově biologické profily jako klinické markery osteoporotických zlomeninprof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-03-00128Prognostický a terapeutický význam cirkulující volné DNA (cfDNA) a cirkulujících nádorových buněk (CTC) u testikulárních germinálních nádorů.Ludmila BoublíkováUniverzita Karlova
NV18-07-00129Význam metabolizmu leukemických buněk při manifestaci onemocnění, jeho progresi a odpovědi na terapiiMgr. Júlia Starková, PhD.Univerzita Karlova
NV18-03-00130Studium specifických faktorů ovlivňujících toxicitu hypertermické intraperitoneální chemoterapieprof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-09-00131Očkování zdravotníků proti chřipce a možnosti ovlivnění jejich postoje.MUDr Martina Havlíčková, CScStátní zdravotní ústav
NV18-08-00132Helmintoterapie posílená fekální transplantací – nová strategie biologické léčby při terapii zánětlivých střevních onemocněníMVDr. Kateřina Jirků Pomajbíková, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
NV18-05-00134Imunogenetický molekulární profil sarkoidózy: význam pro předpověď vývoje nemociProf. MUDr. Martin Petřek, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-06-00136Optimalizace chirurgické léčby u II stupně pokročilého kolapsu zápěstí v rámci poúrazových degenerativních změn.doc., MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
NV18-08-00137Analýza molekulárních faktorů podílejících se na patogenezi odontogenních tumorů a cyst: odhalení klinicky významných inhibitorůDoc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
NV18-01-00139Gestační diabetes mellitus – podíl hormonů entero-insulární osy, vybraných adipokinů a střevní mikroflóry na vznik jeho různých fenotypůdoc. MUDr. David Karásek, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-03-00140Identifikace faktorů spojených s rezistencí na léčbu a optimalizace péče o nemocné s refrakterní chronickou lymfocytární leukemií v České republiceProf. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
NV18-03-00142Sledování změn v dráhách regulovaných vápníkem u pacientů s kolorektálním karcinomemProf. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-06-00143Nové metody analýzy procesů podílejících se na vzniku zubní ankylózyMUDr., MUDr. Jan Štembírek, Ph. D.Fakultní nemocnice Ostrava
NV18-08-00144Detekce bakteriálnhích původců pro rychlou diagnózu meningitidyMgr. Patrik Mlynárčik, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-02-00145Neinvazivní ablace komorové tachykardieMUDr. Ing. Jakub Cvek, PhD.Fakultní nemocnice Ostrava
NV18-09-00146Účinnost chodecké intervence s využitím krokoměru na fyzickou zdatnost a neurohumorální modulaci u pacientů s chronickým srdečním selhánímDoc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-03-00148Vývoj inhibitorů signální dráhy Sonic Hedhog pro cílenou léčbu nádorových onemocnění dependentních na aktivaci ShhDoc., RNDr. Milan Urban, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-08-00149Kritické zhodnocení lipidomu u pacientů s akutním koronárním syndromem a cévní mozkovou příhodou ve vztahu ke stupni oxidačního stresuDoc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
NV18-01-00150Úloha fruktózy v regulaci postprandiálního metabolismuRNDr. Jan Kovář, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-09-00151Vliv znečištěného ovzduší na nemocnost dětíMUDr. Radim Šrám, Dr.Sc.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
NV18-05-00154Kolonizace plic nepatogenními streptomycetami u pacientů s chronickými plicními zánětlivými onemocněními – pilotní studie.Ing. Miroslav Petříček, CSc.Univerzita Karlova
NV18-04-00159Využití pokročilých magneticko-rezonančních technik k odhalení patofyziologie a zlepšení diagnostiky a praktického managementu degenerativní komprese krční míchyProf. MUDr. Josef Bednařík, CSc.Masarykova univerzita
NV18-01-00161Ateroskleróza a kardiovaskulární riziko u vybraných revmatických onemocněníDoc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-05-00162Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapiiMUDr, prof Anna Šedivá, DScFakultní nemocnice v Motole
NV18-01-00164Polygenní determinace obezity: analýza gen-gen interakcí v determinaci BMI na rozsáhlém opakovaně vyšetřeném populačním souboruIng. Lenka Steiner Mrázová, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-05-00165Biologická aktivita derivátů hydroxy(aza)naftalenu jako nových perspektivních chemoterapeutikMgr. Marie Brázdová, ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
NV18-03-00166Prediktivní markery rezistence nádorů prsu k adjuvantní chemoterapiiprof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.Univerzita Karlova
NV18-08-00167Biokompatibilita a oseointegrace implantátů z nanostrukturního titanuIng. Václav Babuška, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-04-00168Kvantitativní zobrazení míchy pomocí magnetické rezonance, korelace s klinickým stavem a hladinou neurofilament u pacientů s roztroušenou sklerózouprof., MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-09-00169Prevence a ochrana před nemocemi přenášenými klíšťaty a monitoring patogenů v okolí lesních mateřských školek.RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D.Státní zdravotní ústav
NV18-01-00171Identifikace rozhodujících molekul a procesů podílejících se na vzniku a progresi feochromocytomu a paragangliomu – cesta k citlivé diagnostice a účinné terapii.doc. RNDr Jiří Petrák, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-09-00172Zdravotní rizika práce ve směnném provozuProf. MUDr. Milan Tuček, CSc.Univerzita Karlova
NV18-01-00174Časné funkční, strukturální a mikrocirkulační změny makuly u pacientů s T1DM před vznikem diabetické retinopatieDoc.MUDr. Jan Polák, Ph.D, MBAFakultní nemocnice Královské Vinohrady
NV18-08-00175Metoda pro rychlé rozpoznání typu karcinomu plic na základě charakteristických změn v zastoupení glykanůRNDr. Erika Lattová, PhD.Masarykova univerzita
NV18-06-00176Efektivní diagnostika hraniční linie mezi vitální a ischemickou střevní tkání při urgentních chirurgických operacíchdoc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-04-00179Nové možností intravitální diagnostiky prionových chorob z periferních tkání a mozkomíšního moku.doc. Ing. Karel Holada, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-07-00180Populačně-genetické analýzy vzácných genetických variant asociovaných s atypickým degenerativním parkinsonismemdoc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
NV18-09-00181Vývoj polyvalentního dekontaminačního činidlaDaniel JunMinisterstvo obrany
NV18-03-00182Identifikace rizikových faktorů recidivující respirační papilomatózy a jimi ovlivněných změn buněčného cyklu a lokální imunitní odpovědiMUDr. Martin Formánek, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
NV18-03-00184Adjuvantní HIPEC (Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) v léčbě pokročilého karcinomu žaludkudoc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-05-00185Vývoj nových léčiv působících na methicillin-resistentní Staphylococcus aureus a vankomycin-resistentní enterokokyProf. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.Univerzita Karlova
NV18-09-00188Monitoring expozice cytotoxickým léčivům u pracovníků ve zdravotnictví a rodinných příslušníků onkologických pacientů, analýza rizik, zpracování doporučených postupůProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-08-00189Nový postup diagnostiky cystické fibrózy založený na iontových poměrech v neinvazivně získaných vzorcíchDoc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-03-00190Komplexní genetická analýza doplněná analýzou topologicky asociovaných domén – nový pohled na genomickou heterogenitu CLL v kontextu klonální evoluceMgr. Jana Kotašková, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-05-00191Význam NK buněk při transplantaci hematopoetických kmenových buněk: mechanizmy poškozující funkci kmenových buněkMeritxell Alberich Jorda, Ph.DÚstav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
NV18-05-00192Přístupy translační medicíny v terapii sepse – možná nová indikace pro dihydroergotamin a jeho derivátyPharmDr. Jan Honegr, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
NV18-06-00193Stresem indukovaná kardiomyopatie (Takotsubo syndrom) u nekardiálně kriticky nemocných pacientůDoc.MUDr. Petr Toušek, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-05-00194Studium genetické diverzity Klebsiella pneumoniae s produkcí širokospektré betalaktamázy jako nástroj pro objasnění jejího výskytu, šíření a aplikaci účinných protiepidemických opatřeníMartina LengerováFakultní nemocnice Brno
NV18-08-00198Optimalizace procesu vývoje a implementace zdravotnických prostředkůdoc.Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Univerzita Hradec Králové
NV18-03-00199Identifikace diagnostických ukazatelů pro kolorektální karcinom na základě transkriptomických, metylomových a mikrobiomových profilací v procesu přechodu od adenoma ke karcinomu.MUDr. Pavel Vodička, CScÚstav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
NV18-09-00201Analýza perinatální mortality a morbidity u dětí narozených po asistované reprodukci v České republiceAntonín Šípek jr.Thomayerova nemocnice
NV18-02-00202Strukturální a biochemické prediktory klinického vývoje u pacientů s onemocněním malých mozkových tepen po akutním iktuProf., MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
NV18-03-00203Tekuté biopsie u plazmocelulární leukemiedoc. RNDr. Sabina Ševčíková, PhDFakultní nemocnice Brno
NV18-09-00205Dynamika močového mikrobiomu při léčbě akutních infekcí dolních močových cestRNDr. Kateřina Černá, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-05-00207Definování změn profilu mikrobiomu asociovaných s farmakoterapií idiopatických střevních zánětů a možnosti jejich využití v diagnosticedoc.RNDr. Ladislava Bartošová, PhDMasarykova univerzita
NV18-02-00209Analýza logistiky před-nemocniční iktové péče a testování efektivity Iktové Karty na zkrácení času od aktivace záchranné služby k předání pacienta s cévním mozkovou příhodou do Iktového Centra.doc.MUDr. Michal Bar, Ph.DFakultní nemocnice Ostrava
NV18-05-00213Supramolekulární nanosystémy pro dermatologické aplikaceRNDr. Petr Štěpánek, DrSc.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
NV18-07-00214Vliv endokrinních disruptorů na kalciofosfátový metabolizmus.prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, Dr.Sc.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
NV18-04-00215Morfologické a patofyziologické koreláty retrobulbární neuritidy v rámci ataky roztroušené sklerózy mozkomíšníMUDr. Martin Šín, PhD., FEBOFakultní nemocnice Olomouc
NV18-06-00216Parametry klidové ventilace predikují morbiditu a mortalitu u nitrohrudních výkonůMUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-01-00218Predikce klinického fenotypu lysosomálních střádavých onemocněníDoc.MUDr. Martin Magner, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-08-00220Digitalizace a SW implementace instrumentů pro pleopticko-ortoptická cvičení a časové modelování očního pozadí z retinálních obrazových dat u předčasně narozených dětídoc., Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
NV18-02-00221Determinanty vaskulární remodelace u pacientů s levostrannou mechanickou srdeční podporouMUDr. Peter IvákInstitut klinické a experimentální medicíny
NV18-04-00223Vliv genetických a epigenetických faktorů na účinnost a bezpečnost terapie olanzapinem u psychózdoc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
NV18-03-00227Identifikace a monitorování prognostických a prediktivních molekulárních markerů progrese u pacientů s myelodysplastickým syndromem s nízkým rizikemMonika BeličkováÚstav hematologie a krevní transfuze
NV18-02-00228Korelace hemodynamických parametrů v karotickém řečišti ve vztahu k histologii aterosklerotického plátu, jeho progresi a symptomatologiiMUDr. Aleš Hejčl, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-08-00229Interakce buněk nádorového mikroprostředí jako nový nástroj predikce účinnosti terapie nádorů hlavy a krkuProf. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMAFakultní nemocnice v Motole
NV18-07-00230Implementace sekvenování genového panelu pro diagnostiku dětí s podezřením na monogenní malformační syndromydoc. MUDr. František Liška, Ph. D.Univerzita Karlova
NV18-03-002312-hydroxyglutarát jako nový metabolický marker v monitorování vývoje karcinomu prsuDoc MUDr Petra Tesařová, CscVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-05-00234Hostitelské a bakteriální faktory účástnící se rozvoje pozdní fáze Lymeské borreliózy a postborreliového syndromuMgr. Michal Křupka, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-04-00236Role cytokinů z rodiny IL-6 v rozvoji časné zánětlivé odpovědi po subarachnoidálním krváceníMUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-02-00237Diagnostika příčin náhlé srdeční smrti u lidí ve věku 0-35 let pomocí molekulárně-genetických metod – pilotní studieProf., MUDr. Milan Macek, DrSc., MHAUniverzita Karlova
NV18-07-00240Molekulární diagnostika vzácných genetických onemocněníMUDr. Pavlína Plevová, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
NV18-09-00241Štěpné produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v preventivní medicíněRNDr. Jaroslav Mráz, CSc.Státní zdravotní ústav
NV18-08-00242Zpřesnění indikací chirurgické léčby pediatrických pacientů trpících dětskou mozkovou obrnou za pomoci počítačové analýzy podobnosti pohybůMUDr. Karel UrbášekFakultní nemocnice Brno
NV18-08-00245Víceparametrová analýza jednotlivých buněk a mikroprostředí triple negativního karcinomu prsuMgr. Karel Souček, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
NV18-08-00246Endoskopická transmurální resekce versus standardní endoskopická terapie v léčbě kolorektální neoplázie – prospektivní randomizovaná studieMUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
NV18-08-00248Využití průtokové cytometrie a tribologických metod k přesnějšímu popisu pacientů s časnou a středně pokročilou osteoartrózou kolenaprof.MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-07-00249Epidemiologická studie výskytu duševních poruch u dětí a adolescentů ve spojitosti s vývojem krátkého screeningového instrumentu pro pediatryMgr. Jitka PrajsováPsychiatrické centrum Praha
NV18-04-00250Real-time fMRI neurofeedback pro posílení regulace emocí u duševních onemocněníprof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-08-00252Nová terapeutika pro léčbu hemochromatózy na bázi polymerůProf. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.Univerzita Karlova
NV18-09-00254Sentinelová studie výskytu na plazmid vázané (přenositelné) rezistence ke kolistinu u Enterobacteriaceae v České republiceMgr. Jan Tkadlec, Ph. D.Univerzita Karlova
NV18-04-00255Nadměrná generalizace kontextových reprezentací u generalizované úzkostné poruchyRNDr Eduard Kelemen, PhDPsychiatrické centrum Praha
NV18-04-00256Efekt transkraniální stimulace tDCS na zrakovou pozornost u pacientů s mírnou kognitivní poruchou – studie kombinující MRI a neinvazivní mozkovou stimulaciMgr. et Mgr. Ĺubomíra Anderková, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-09-00257Vliv edukačních aktivit v sekundární prevenci na adherenci pacientů s arteriální hypertenzíPhDr. Simona SaibertováMasarykova univerzita
NV18-09-00259Rezistence na protidestičkovou léčbu a její význam v profylaxi restenózy po endarterektomii karotidyMgr. Jan Hartinger, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-04-00260Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii depreseprof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D, FCMAPsychiatrické centrum Praha
NV18-04-00262Vztah aktivity a funkce precunea k exekutivním kognitivním funkcím pacientů se schizofreniíMUDr. Mgr. Barbora Kohútová, Ph.D.Psychiatrické centrum Praha
NV18-09-00263Snižuje lithium v pitné vodě mortalitu v České Republice?MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.Psychiatrické centrum Praha
NV18-08-00264Zvýšení resekability karcinomu pankreatu neoadjuvantním IRE (irreversibilní elekroporace)prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-06-00265Vliv vitamínu D na rychlost a kvalitu hojení poraněné rostoucí kostiprof. MUDr. Petr Havránek, CSc.Thomayerova nemocnice
NV18-01-00266Zlepší autotransplantace ostrůvků po totální pankreatektomii kompenzací diabetu lépe než moderní technologické postupy?MUDr Peter Girman, PhDInstitut klinické a experimentální medicíny
NV18-03-00267Systémové periferní T-lymfomy – klasifikace, molekulární biologie, léčbaMUDr. Robert PytlíkUniverzita Karlova
NV18-07-00269Epigenetická regulace genů HLA II. třídy a jejich modifikace během životaProf. MUDr. Marie Černá, CSc.Univerzita Karlova
NV18-09-00270Hodnocení psychosociální a emocionální zátěže laických pečujících o pacienty s Parkinsonovou nemocí a její dopad na kvalitu životadoc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-09-00271Kvalita života starších pacientů po léčbě fraktury krčku stehenní kosti, kotníku a zápěstí se zřetelem k soběstačnosti a funkčnímu zotavenídoc. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-07-00272Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchyDoc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.Psychiatrické centrum Praha
NV18-02-00273Možnosti využití současných a nových biochemických markerů při screeningu a predikci preeklampsie v III. trimestru u neselektované populace těhotných žen pro bezprostřední zavedení do rutinní klinické praxeProf. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHAFakultní nemocnice Olomouc
NV18-08-00274Nové typy vyšetření komplexních sluchových funkcí u lidí: populační studiedoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
NV18-04-00275Klinický význam a neurobiologické markery sociálně-kognitivního zkreslení u pacientek s příznaky úzkostiKristína Czekóová, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-03-00277Míra polymorfizmů v NK receptorech a jejich ligandech v rámci české populaceMUDr. Pavel Jindra, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
NV18-05-00280Point-of-care diagnostický přístroj pro rychlý záchyt lymské boreliózy v domácích podmínkáchMgr. Karel Lacina, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-04-00281Změny časové kognice u neuropsychiatrických poruch: patofyziogie, časná diagnostika a vztah k neurokognitivnímu výkonuMUDr. Martin Brunovský, Ph.D.Psychiatrické centrum Praha
NV18-03-00282Prognostické a prediktivní markery perineurální invaze nádorů dutiny ústní a orofaryngudoc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-07-00283Studium etiopatogeneze a optimalizace léčby u dětí s intrauterinní růstovou restrikcí a postnatálně přetrvávajícím selháním růstuProf MUDr Jan Lebl, CScUniverzita Karlova
NV18-03-00284Aktivace transpozibilních elementů při vývoji a během léčby hematologických malignitMgr. Karla Plevová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
NV18-03-00285Profil nekódujících RNA kolorektálního karcinomu ve vztahu k lokalizaci vzdálených metastáz a předpovědi efektu cílené léčbyMUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-08-00287Studie genetických faktorů u progresivní poruchy sluchu: analýza patogenních variant pomocí masivně paralelního sekvenování u representativní kohorty českých pacientůMUDr. Jan Bouček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
NV18-05-00288Hodnocení terapeuticke efektivity biologické léčby a nalezení nových léčebných modalit u revmatoidní artritidyMgr. Michaela Pekarová, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
NV18-03-00290Prediktivní hodnota fenotypu nádorových buněk získaných při resekci nádorů močového měchýřeRoman ZachovalThomayerova nemocnice
NV18-08-00291Biomarkery receptivity endometria Prospektivní multicentrická studie proteomických biomarkerů receptivity endometria v cervikálním hlenuprof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
NV18-03-00292Význam hypotyroidizujících genů (SLC5A5, PAX8, SLC26A4) v patogenezi diferencovaných karcinomů štítné žlázyprof.MUDr. Jaromír Astl, CSc.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
NV18-04-00295Genetické a environmentální faktory Alzheimerovy choroby ve vztahu k obezitě a diabetu druhého typu.doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
NV18-01-00296Prevalence mutací v LDL-receptoru v české populaci a epigenetické faktory rizika kardiovaskulárních komplikací familiární hypercholesterolemieProf. MUDr. Richard Češka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-02-00297Prediktory cévního postižení u diabetes mellitus v závislosti na pohlaví, genetických faktorech, reprodukčním věku a v experimentu.Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
NV18-08-00299Nové nástroje pro kontrolu kvality pluripotentních kmenových buněk a progenitorů určených pro klinické aplikaceRNDr. Petr Vaňhara, PhDFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-09-00303Perinatální duševní zdraví v České republice: epidemiologie, prevence, intervenceMUDr. Pavla Stopková, PhDPsychiatrické centrum Praha
NV18-08-00304Vývoj a optimalizace pokročilého biosenzorového systému pro monitorování kompozitní tkánědoc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně
NV18-02-00305Železo a scavengerové receptory makrofágů v počátečním stadiu aterosklerosyMUDr. Jan Pláteník, PhD.Univerzita Karlova
NV18-03-00306Identifikace nových terapeutických možností pro geneticky definované CLL subtypy přenastavením již schválených léčivMgr. Michal Šmída, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-09-00309Srovnávací analýza izolátů Clostridium difficile humánního, zvířecího, potravinového a environmentálního původu – hodnocení epidemiologických rizik v České republice.Mgr Marcela Krůtová, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-02-00310Proteomická analýza potenciálních markerů dilatační kardiomyopatieProf. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
NV18-09-00312Vzácné nemoci – sociální a ekonomické hrozby pro země EU?Prof. Ing. Kamil Kuča, PhD.Univerzita Hradec Králové
NV18-08-00314Ověření diagnostických možností nového mobilního přístroje k vyšetřování zrakových evokovaných potenciálůProf. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.Univerzita Karlova
NV18-07-00315Prediktivní význam vybraných biomarkerů časné novorozenecké sepse u rodiček s předčasným odtokem plodové vodyprof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.Fakultní nemocnice Olomouc
NV18-01-00316Účinnost Duodenojejunálního rukávu vs. sleeve gAstrectomy přI zlepšení kompenzace DiAbetes meLlitus 2. typu: úlOha Střevního mikrobiomu a změn biologických hodin (DAIDALOS)Prof., MUDr. Martin Haluzík, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-07-00319GENETICKÉ MARKERY PRO DIAGNOSTIKU CELIAKIE – MULTICENTRICKÁ STUDIE GENETICKÉ PREDISPOZICE CELIAKIE U ČESKÝCH DĚTSKÝCH PACIENTŮMUDr. Peter Szitanyi, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-01-00320Vztah genetické variability genu PCSK9 a účinnosti statinové terapieRNDr. Lucie Schwarzová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-08-00321Lidské mezenchymové stromální buňky k léčbě reakce štěpu proti hostiteli: Vliv vstupních parametrů a in vitro manipulace na jejich sekretom a imunomodulační schopnostiRNDr Martina Petráčková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
NV18-04-00323Strukturální a funkční koreláty kognitivního deficitu u pacientů s depresivní symptomatologií a jeho dopady na kvalitu životaMUDr. Richard Barteček, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
NV18-09-00326Kožní manifestace infekce Borrelia burgdorferi sensu lato a vliv genodruhu na průběh onemocnění.MUDr Filip RobNemocnice Na Bulovce
NV18-08-00327Přínos konfokální laserové endomikroskopie (pCLE) v mikroskopické diagnostice indeterminovaných stenóz žlučových cest a pankreatických lézíProf.MUDr. Miroslav Zavoral, PhD.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
NV18-08-00328Vliv výplachových protokolů na exponování růstových faktorů extracelulární matrix dentinu v regenerativní endodoncii a ovlivnění histologických a mechanických vlastností nově produkované mineralizované tkáněMDDr. Radovan Žižka, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-05-00330Genetická determinace závažnosti otoků podmíněných bradykininem u pacientů s hereditárním angioedémemDoc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
NV18-01-00332Léčba diabetických ran nanovlákennými kryty uvolňujícími složky lyzátu krevních destiček.Elena Filová, MSc., PhD.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
NV18-08-00334Specifikace principu a biologické povahy regenerativního endodontického ošetřenídoc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-04-00335Kognitivní markery preklinické a prodromální Alzheimerovy nemociDoc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-04-00337Metabolické markery patogeneze neuropsychiatrických onemocněníRNDr. Marek Vecka, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-03-00338Rezistence k tyrozinkinázovým inhibitorům (TKI) u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) a role exosomů při jejím vzniku a rozvoji.doc. MUDr. Daniel Vyoral, CSc.Ústav hematologie a krevní transfuze
NV18-03-00339Predikce odpovědi na léčbu checkpoint inhibitory na základě stanovení komplexní molekulární charakteristiky a imunoprofilu solidních nádorů.prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.Masarykův onkologický ústav
NV18-05-00340Epidemiologie vankomycin-rezistentních enterokoků v České republice: One Health conceptdoc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBAUniverzita Palackého v Olomouci
NV18-02-00341Přispívá signalizace melatoninových receptorů k antiarytmickému působení melatoninu?Prof.,MUDr. Otomar Kittnar, CSc.Univerzita Karlova
NV18-07-00342Studium degradačních produktů bilirubinu vznikajících při fototerapii novorozenecké žloutenkyProf. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBAVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-03-00343Imunomonitoring a detekce minimální reziduální nemoci v kontextu cílené léčby u akutní lymfoblastické leukémieMUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-05-00345Exopeptidázové inhibitory jako léčiva proti schistosomóze: racionální vývoj, syntéza a funkční charakterizaceMgr. Martin Horn, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
NV18-04-00346Primární progresivní afázie – klinické, MRI a strukturální korelace. Prospektivní multicentrická studiedoc.MUDr. Robert Rusina, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-04-00347Komplexní baterie pro zpřesnění, objektivizaci a automatizaci diagnostiky a hodnocení výsledků chirurgické léčby u syndromu normotenzního hydrocefaluMUDr., RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
NV18-09-00348Rozhodující milníky na cestě k alkoholismu (a zpět?) v životě závislých osobPhDr. Karolína Dobiášová, Ph.DUniverzita Karlova
NV18-03-00350Částečné ozáření prsu po konzervativní operaci časného karcinomu prsu pomocí extrakraniální stereotaktické zevní radioterapie.MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
NV18-04-00353ÚLOHA AUTONOMNÍ DYSFUNKCE A DALŠÍCH FAKTORŮ ASOCIOVANÝCH S POŠKOZENÍM CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU V PATOGENEZI OSTEOPORÓZY U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZYMUDr. Vít Zikán, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-04-00357Vývoj alternativního modelu serotonin-dopaminového antipsychotikaPharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.Psychiatrické centrum Praha
NV18-09-00359Inovace sekundární prevence karcinomu prsu měřením modulu pružnostiprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.Ostravská univerzita
NV18-03-00360Využití močových/tkáňových mikroRNA k navýšení specificity PSA a odlišení indolentní a agresivní formy karcinomu prostatyMUDr. Michal Staník, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
NV18-03-00362Zhodnocení operability u pacientky s pokročilým ovariálním karcinomem dle ultrazvuku, počítačové tomografie a celotělové magnetické rezonance (Evropská prospektivní multicentrická diagnostická studie)doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-09-00363Nové psychoaktivní substance (NPS): epidemiologie, adiktivní potenciál, behaviorální a systémová toxicitaDr. Rachel Horsley, PhDPsychiatrické centrum Praha
NV18-04-00364Hodnocení stability plátu pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidyMUDr. Aleš Tomek, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
NV18-05-00365Funkční testy pro rychlou diagnostiku vybraných mikrobiálních infekcí spojených se zdravotní péčíRNDr Petr Novák, PhDMikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
NV18-03-00366„Tekuté imunoskóre“ u solidních malignitdoc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD.Masarykův onkologický ústav
NV18-05-00367Stratifikace idiopatických zánětlivých myopatií podle autoprotilátkového profilu a jejich vztah ke klinickým projevům v závislosti na patogenetickém působení interferonů typu I a proteinu BAFF.MUDr. Olga KryštůfkováRevmatologický ústav
NV18-09-00369Zdravotní profil české populace v produktivním věku – šetření zdravotního stavu s lékařským vyšetřenímRNDr. Michala Lustigová, Ph.D.Státní zdravotní ústav
NV18-04-00370Internetová psychoedukace u pacientů s rekurentní depresivní poruchouPhDr. Marie Ocisková, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
NV18-03-00371Známky urychleného stárnutí jako pozdní následek léčby pro nádory dětského věku a rizikový faktor sekundárních nádorů.prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CScFakultní nemocnice v Motole
NV18-01-00373Stanovení hladin hypolipidemik u pacientů s dyslipidemiíMUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-09-00374Urychlení a racionalizace managementu nemocných s karcinomem pankreatu na území Olomouckého kraje. Pilotní studie.MUDr. Martin Loveček, PhD.Fakultní nemocnice Olomouc
NV18-01-00375Analýza faktorů spojených s obezitou a diabetes mellitus 2. typu: Od genomové po epigenomickou a metabolomickou analýzuprof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-06-00376Eliminace a penetrace aminoglykosidů do moči u pacientů se sníženými funkcemi ledvinPharmDr. Martin ŠímaUniverzita Karlova
NV18-05-00379Vývoj a komplexní hodnocení nové injekčně aplikovatelné, resorbovatelné, porézní kostní náhrady s řízeným uvolňováním antimikrobiálních látekprof.MUDr. David Jahoda, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
NV18-03-00382Integrovaný DNA metylační a mutační panel v kombinaci s určením hydroxymetylace u akutní myeloidní leukémie: využitelnost v klinické praxiMgr. Hana Hájková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
NV18-08-00385Integrální analýza celogenomového sekvenování a mnohobarevné cytometrie – nástroj ke zlepšení diagnostiky a monitorování dětských akutních leukemiíMgr. Karel Fišer, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-09-00386Komplexní prevence a interdisciplinární péče o jedince s cévní mozkovou příhodouMgr. Lenka Šedová, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
NV18-09-00388Studie účinnosti a proveditelnosti eHealth aplikace na prevenci relapsu kouření v ošetřovatelstvíMgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-05-00394Studie vztahu mezi střevním mikrobiomem a zvýšeným rizikem chronických zánětlivých onemocnění pohybového aparátu, osteoporózy a revmatoidní artritidyProf. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.Revmatologický ústav
NV18-09-00396Vliv modalit užívání buprenorfinu na zdravotní a sociální situaci jeho uživatelůMUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.Psychiatrické centrum Praha
NV18-08-00397Personalizovaná léčba pacientů s gastroesofageální refluxní chorobou založená na využití moderních technologických a molekulárně biologických přístupůprof.MUDr. Zdeněk Kala, CSc.Fakultní nemocnice Brno
NV18-03-00398Rozšíření současných prognostických skórovacích systémů u mozkových metastáz o mikroRNA profilování s cílem individualizace pooperační péčeMartin SmrčkaFakultní nemocnice Brno
NV18-01-00399Neuroaktivně působící hormony v mozkomíšním moku a séru – využití pro časnou predikci Alzheimerovy nemociRNDr. Markéta Vaňková, Ph.D.Endokrinologický ústav
NV18-07-00402Dlouhodobé hodnocení vývoje zubního oblouku a obličeje u pacientů se vzácným onecněním orofaciální oblastiMUDr. Petra Hliňáková, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
NV18-04-00403Prevalence genomických variant zvyšujících riziko vzniku parkinsonovy choroby a schizofrenie u dětí s poruchami autistického spektra.Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.,Fakultní nemocnice Olomouc
NV18-05-00404Ex vivo vliv lipofosfonoxinů na nejčastější patogenní mikroorganizmy biofilmu kořenového systému zubuProf. Piotr Fudalej, DDS, MSD, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-01-00405Využití personalisované medicíny pro pacienty s poruchami metabolismu sirných aminokyselin a vitaminů skupiny BProf.MUDr. Viktor Kožich, CSc.Univerzita Karlova
NV18-08-00409Nano-nosičové systémy pro dlouhodobé dodávání anti-VEGF preparátů pro léčbu cévních onemocnění sítnice.Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBOFakultní nemocnice Hradec Králové
NV18-08-00410Prediktivní zobrazovací databáze pro rozvoj cerebrovaskulárního výzkumu: modulární zobrazovací výzkumná platformadoc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-01-00411Rizikové a protektivní faktory v rozvoji poruch glukózové tolerance – longitudinální studieRNDr. Daniela Vejražková, Ph.D.Endokrinologický ústav
NV18-08-00412Lidské embryonální kmenové buňky pro klinické aplikace: derivace a charakterizacedoc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.Masarykova univerzita
NV18-07-00413Genomická a imunologická charakteristika vrozené trombocytopenie a chronické imunní trombocytopenie u dětíMUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-03-00414Studium a charakterizace markerů moči karcinomu ledvin, močového měchýře a jejich diagnostický potenciál a aplikaceDalibor PacíkFakultní nemocnice Brno
NV18-09-00415Výskyt a šíření LA-MRSA u člověka, identifikace rizikových faktorů pro nosičství a infekci v populaci s vyšším expozičním rizikemDoc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
NV18-06-00417Srovnání bezpečnosti a účinnosti propafenonu a amiodaronu – dvou rovnocenných postupů v léčbě arytmií u pacientů v septickém šokuDoc, MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDICVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-09-00420Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí pacientů v nemocnicíchprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.Ostravská univerzita
NV18-08-00421Pulzující kapalinový paprsek – nový ortopedický nástrojprof. Ing. Sergej Hloch, PhD.Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
NV18-02-00422Nové materiály pro kardiovaskulární chirurgii na bázi modifikovaných decelularizovaných tkáníprof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
NV18-07-00425Nutriční stav dětí s multiproteinovými potravinovými alergiemi.Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-02-00427Význam Speckle-tracking echokardiografie v předablační identifikaci nutnosti extenzivní modifikace substrátu při první katétrové ablaci u pacientů s paroxysmální fibrilací síníMUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESCFakultní nemocnice Olomouc
NV18-07-00430Biologie a imunopatologie selhání kostní dřeně a kombinované autoimunitní cytopenie (Evansova syndromu) u dětíProf. MUDr. Jan Starý, DrSc.Univerzita Karlova
NV18-09-00431Celostátní antropologický výzkum 2018: prevalence nadváhy a obezity, hodnocení pubertálního vývoje a aktualizace růstových grafů (0-19 let)RNDr. Jitka RiedlováUniverzita Karlova
NV18-08-00434Resorbovatelné polymerní bandáže na ochranu proti ruptuře nebo redukci průtoku krve v céváchIng. Tomáš Suchý, Ph.D.Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
NV18-03-00435Toxicita tyrozinkinázových inhibitorů, její mechanismy a predikceprof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-01-00441Chirální metabolity v tělních tekutinách: Pilotní studie v oblasti chiralomikydoc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-03-00442Výzkum živých nádorových buněk digitální holografickou mikroskopií pro perzonalizaci onkologické léčbyMUDr. Břetislav Gál, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-03-00443Prediktivní markery nežádoucích účinků chemo-bio-imunoterapie u kolorektálního karcinomuDoc. MUDr. Eva Závadová, CScVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-02-00445Prevence kontrastem navozené nefropatie u pacientů s pokročilou renální insuficiencí podstupujících katetrizační koronární intervenci využitím optické koherentní tomografiedoc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-03-00446Klinicko-biologické korelace agresivních lymfomů v dětském a dospělém věkuMUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-07-00447Pojetí umírání a smrti v nemocničním systému a v hospicovém zařízení, možnosti spolupráce a zvyšování kvality.Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-09-00448Srovnávací analýza užívání drog v průmyslovém a rurálním regionu pomocí nástrojů cílené a necílené metabolomikydoc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
NV18-04-00449Výzkum neurobiologických mechanizmů psychedelik jako potenciálních léčiv závislostíPharmDr Magdaléna Šustková, CScUniverzita Karlova
NV18-04-00450Víceúrovňové změny v komplexních sítích u pacientů s farmakorezistentní epilepsií – význam pro epileptochirurgii (DANTE)prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-04-00453Analýza genetických abnormalit syntézy serotoninu a tetrahydrobiopterinu a vztah k cyklu spánek-bdění u pacientů trpících obsedantně kompulzivní poruchou neresponzivních na SSRIRNDr. Karel Valeš, Ph.D.Psychiatrické centrum Praha
NV18-07-00454Srdeční selhání navozené buněčnými změnami a tkáňovou remodelací u dystrofinopatiíMgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-04-00455Úloha genu pro CD36 v patogenezi Alzheimerovy chorobyDoc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
NV18-04-00457Detekce dynamiky retence gadolinia v mozku po aplikaci MR kontrastních látek pomocí alterace T1 a T2 relaxačních časů. Prospektivní studieProf. MUDr Josef Vymazal, D.Sc.Nemocnice Na Homolce
NV18-08-00459Prostorová analýza silového zatížení deformované rostoucí páteře a využití modelování korekčních sil k minimalizaci rozsahu operace skoliozy.MUDr. Milan Filipovič, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
NV18-01-00460Vliv prostředí na stav štítné žlázy.Doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.Endokrinologický ústav
NV18-08-00462Nové metody diagnostiky nestabilního aterosklerotického plátuMUDr. Tomáš HrbáčFakultní nemocnice Ostrava
NV18-08-00463Non-mydriatické snímání očního pozadí a srovnávání patologických nálezů v obrazech očního pozadíProf. MUDr. Eva Vlková, CSc.Fakultní nemocnice Brno
NV18-05-00464Identifikace a interní validace mikrobiálních markerů rizika kolorektálního karcinomuMUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-06-00465Stanovení bezpečnosti a účinnosti alogenních mezenchymových kmenových buněk izolovaných z pupečníkové tkáně v reparaci defektu chrupavky koleneIng. Irena Vacková, CSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
NV18-04-00467Nové farmakologické přístupy v léčbě farmakorezistentní deprese – placebem a aktivním komparátorem kontrolovaná studieMUDr. Tomáš Paleníček, PhD.Psychiatrické centrum Praha
NV18-03-00469Reakce neuronální populace hipokampu na stereotaktickou radioterapii extratemporálních mozkových metastáz: vliv na neurokognitivní funkce a zachování kvality životaMUDr. Tomáš KazdaMasarykova univerzita
NV18-03-00470Vliv perioperační opiátové analgézie na cirkulující nádorové buňky u karcinomu kolorekta: multicentrická randomizovaná klinická studieDoc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-09-00471Analýza intra-epidemickégenetickéí a genomové variability virů chřipky A H3N2 a pandemické H1N1 v České republiceAlexander NagyStátní zdravotní ústav
NV18-08-00472Monitorace biomarkerů séra u pacientů s akutním poraněním míchyMgr. Nataliya Romanyuk, PhD.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
NV18-08-00473Sirovodík jako potenciální protektivní agens v procesu kryokonzervace spermiíProf. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
NV18-01-00474Příprava diagnostických souprav proti nově identifikovaným antigenům asociovaným s autoimunitními typy diabetes mellitusRNDr. Petr Heneberg, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-01-00475Cirkulující mikroRNA jako diagnostické a prognostické markery u hypertenzních pacientů s obstrukční spánkovou apnoeprof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-07-00476Využití kardiotokografie k identifikaci intraamniální infekce a nitroděložní tísně u těhotenství s předčasným odtokem plodové vodyMUDr. Petr Janků, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
NV18-02-00477Sledování aktivity aterosklerotického procesu pomocí PET/CT u pacientů s familární hypercholesterolémiíMUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-04-00478Efekt repetitivní transkraniální magnetické stimulace laterálního parietálního kortexu na zlepšení asociační paměti u pacientů s amnestickou MCI a Alzheimerovou nemocíMUDr. Ilona Eliášová, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-08-00479Evaluace efektivity terapeutického využití kombinace lytických enzymů rLysderm a rLysstaf při infekci kůže a měkkých tkání epidemiologicky významnými kmeny Staphylococcus aureusMVDr. Martin Faldyna, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
NV18-02-00480Prediktivní hodnota biomarkerů a dalších klinických parametrů v prognóze nemocných podstupujících katetrovou ablaci fibrilace síníMUDr. Ondřej Toman, Ph.D. MHAFakultní nemocnice Brno
NV18-07-00482Ateroprotektivní účinky změny životního stylu na ženy a muže, vliv menopauzyRNDr. Pavel SuchánekInstitut klinické a experimentální medicíny
NV18-06-00484Zlepšení kvality života u pacientů se stabilní makulopatií prostřednictvím implantace intraokulární makulární čočky a modulací zrakové plasticity transkraniální elektrickou stimulacídoc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-07-00485Klinická validace nových biomarkerů dědičných metabolických poruchprof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-03-00486Úloha CK2 kinázy v rezistenci na léčbu u chronické myeloidní leukémieRNDr Markéta Žáčková, PhDÚstav hematologie a krevní transfuze
NV18-08-00488Využití infračerveného zobrazování při stanovení prognózy karcinomu prostaty.prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-03-00490Použití nízkomolekulárních inhibitorů pro zvýšení antiproliferčních účinků temozolomidu u maligních gliomů in vitroDoc., RNDr., Petr Mlejnek, Ph.D.,Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-09-00493Mikrobiota jako nástroj pro predikci nežádoucích kožních a slizničních účinků biologické léčby idiopatických střevních zánětůJana HercogováNemocnice Na Bulovce
NV18-08-00494Pokročilé kryty ran pro regulaci zánětu během hojení rányprof. MUDr. David Pokorný, CSc.Univerzita Karlova
NV18-03-00496Prognostický význam genetických alterací u dětských gliomů nízkého stupně malignityMUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-01-00498Úloha polymorfismů ABCG5/G8, NPC1L1 a necholesterolových sterolů v patogenezi aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění.Profesor MUDr. Aleš Žák, DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-05-00499Analýza střevního slizničního mikrobiomu a rezistomu u pacientů s kolorektálním karcinomem a pacientů s diverzní kolitidou.MUDr. Jan Ulrych, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
NV18-03-00500Vliv metylačního paternu na progresi mnohočetného myelomuIng. Kateřina Smešný Trtková, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-05-00501Výskyt a dopady vrozené infekce lidským cytomegaloviremMUDr. Petr Hubáček, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-08-00504Vliv individuální variability krevní plasmy a patofyziologie bílkovin na nespecifickou adsorpci a operabilitu optických biosensorůIng. Pavel Májek, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze
NV18-01-00505Polyglandulární vazba u autoimunních tyreopatií a depresivních onemocnění v souvislosti s konformačními změnami tyreoglobulinu.Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.Endokrinologický ústav
NV18-05-00506Využití imunofenotypizace a imunohistochemie k predikci rozvoje chronické rejekce a individualizaci léčby u pacientů po transplantaci plicprof.MUDr. Vítězslav Kolek, DrScUniverzita Palackého v Olomouci
NV18-05-00507Primární ciliární dyskineze: Výskyt v České republice a determinanty prognózy onemocnění.Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.Univerzita Karlova
NV18-05-00509Využití identifikace patogenů metodou MALDI-TOF v iniciální léčbě nitrohrudních infekcí u pacientů po plicní resekci.MUDr et MDDr Jan HanuliakUniverzita Palackého v Olomouci
NV18-02-00510Komplexní kardiovaskulární sledování pacientů s míšní lézí se zaměřením na regulaci krevního tlaku autonomním nervovým systémemMgr. Jana Svačinová, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-01-00512Terapeutický potenciál farmakologické modulace vybraných metabolických drah v buňkách melanomuMgr. Stjepan Uldrijan, CSc.Masarykova univerzita
NV18-06-00516Interakce a biologická dostupnost léčiv podávaných pomocí nasogastrické sondyAdriána PapiežFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-08-00517Vývoj zdravotnického prostředku ke kontinuální monitoraci kinetiky a dynamiky kloubního aparátu.Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD.Univerzita Karlova
NV18-05-00518Diagnostické využití mechanismů post-transkripční regulace plicního zánětu vyšetřením miRNA v periferní krviMgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-04-00521Dynamické modely šíření neurodegenerativních onemocnění s jejich ekonomickými dopadydoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.Univerzita Hradec Králové
NV18-07-00524Využití počítačového a experimentálního modelu pro vývoj účinnější ventilace u předčasně narozených dětíTomáš JurenFakultní nemocnice Brno
NV18-03-00525Studium prediktivních molekulárních faktorů pro identifikaci pacientů po resekci duktálního adenokarcinomu pankreatu odpovídajících na adjuvantní léčbu gemcitabinemPharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-04-00526Genotypově-fenotypové korelace Poruch autistického spektra (PAS): riziko rozvoje epilepsie u pacientů s idiopatickým autismem ve vztahu ke kauzální mutaci PAS, prospektivní monocentrická studie ze specializovaného centraDoc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD.Masarykova univerzita
NV18-01-00527Nové přístupy k neinvazivnímu hodnocení poruchy metabolické funkce a stupně fibrózy jater u pacientů s pokročilou renální insuficiencíProf. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERAUniverzita Karlova
NV18-06-00529Role signalizace monocytárních buněk, jejich metabolických změn a transkripčních faktorů u pacientů se závažnou sepsí.Mgr. Jan Frič, PhDFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-03-00535STUDIUM ROLE INHIBITORŮ PROTEINOVÝCH KINÁZ V PŘEKONÁNI LÉKOVÉ REZISTENCE NÁDOROVÝCH BUNĚK HEMATOONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍPharmDr. Martina Čečková, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-04-00536Nové kombinace léčiv v terapii Alzheimerovy nemoci – optimalizace vhodných dávek a preklinické testovánídoc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
NV18-08-00537Použití chemoterapie k zvýšení účinku lokálních ablačních metod – mikrovlnná ablace, ireverzibilní elektroporace a vysokofrekvenční ireverzibilní elektroporace.MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
NV18-06-00538Zvýšení bezpečnosti léčby valproátem u kriticky nemocnýchMUDr. Pavel Suk, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-01-00542Prognostické faktory progrese erozivní osteoartrózy rukouProf. MUDr. Ladislav Šenolt, PhDRevmatologický ústav
NV18-01-00544Bisfenoly jako významné endokrinní disruptory současnostiIng. Jan Nevoral, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-06-00545Diagnostika silových schopností pacientů indikovaných k totální endoprotéze kyčleprof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.Masarykova univerzita
NV18-04-00546Nové hupertakriny jakožto multipotentní činidla pro možnou léčbu Azheimerovy nemociJosé Marco ContellesUniverzita Hradec Králové
NV18-07-00547ABAD modulátory jakožto možný přístup pro prodloužení délky životaTanos Celmar Costa FrancaUniverzita Hradec Králové
NV18-09-00548Funkční úloha signální dráhy MAPK/JNK1-STAT3 při apoptóze indukované T-2 toxinemAssoc. Prof. Dr. Qing-Hua WuUniverzita Hradec Králové
NV18-08-00549Synergie ergonomie a senzitivní robotiky v rehabilitaci, autonomní rehabilitační systémProf. Ing Aleš Richter, CSc.Technická univerzita v Liberci
NV18-04-00550Nové možnosti diagnostiky poruch rovnováhy se zaměřením na latentní poruchy rovnováhy u náhle vzniklé nedoslýchavostiDoc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
NV18-08-00553Preklinický vývoj nových potentních a vysoce selektivních inhibitorů CK1 pro léčbu chronické lymfocytární leukémiedoc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-03-00554Molekulární klasifikace renálního buněčného karcinomu založená na expresi dlouhých nekódujících RNA a její využití v diagnostice, předpovědi prognózy a terapiidoc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-08-00555Standardizace evaluace imunopozitivity u tkáňových řezů pomocá automatické analýzy obrazuIng. Mgr. Ivo Überall, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-04-00557Možnosti využití biologických markerů k hodnocení míry stresu ve vězeňském prostředíBc. RNDr. MUDr. Monika Červinková, Ph.D.Univerzita Karlova
NV18-04-00559Neurobiologické a psychologické markery reakce na extrémní stres a jeho dopad na potomky – třígenerační studie přeživších holokaust a jejich potomkůMUDr. Ivan Rektor, CSc.Masarykova univerzita
NV18-03-00560Molekulární mechanizmy vedlejších účinků ABL001 v léčbě chronické myeloidní leukémieMgr. Michaela Bosáková, Ph.D.Masarykova univerzita
NV18-01-00561Neuromodulace u hypertenzeMUDr. Hana Nechutová, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-05-00562STAT3 inhibitory jako nástroj eliminace negativních účinků chemoterapieRNDr. Milan Reiniš, CSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
NV18-02-00563Léčba in-stent restenózy koronárních tepen pomocí DEB vs BVS – pilotní OCT studieMUDr. Jan Kaňovský, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
NV18-08-00567Vývoj inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázieMgr. Pavel Krejčí, PhDFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-08-00568Nádorové metalothioneiny a jejich obsah v buněčných liniích, tkáních a tělesných tekutinách: nová technologie rychlé a cílené analýzyProf. Ing. René Kizek, DrSc., MBAVeterinární a farmaceutická univerzita Brno
NV18-07-00569Využití sekvenování nové generace k identifikaci genetických změn u pacientů s Hirschsprungovou chorobouRNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Endokrinologický ústav
NV18-03-00570Sledování a analýza radiační zátěže u pacientů podstupujících vyšetření zobrazovacími metodami používanými v lékařstvíLeoš NovákStátní ústav radiační ochrany, v. v. i.
NV18-04-00571Počítačem asistovaný návrh nových inhibitorů cathepsinu B jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci a rakovinyMgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D.Univerzita Hradec Králové
NV18-09-00572Analýza rozdílů v mortalitě všeobecné populace a lidí s duševní poruchouDzmitry Krupchanka, M.D., M.Sc., Ph.D.Psychiatrické centrum Praha
NV18-08-00573Systém pro postupné topikální dodávání CRISPR/Cas9 v léčbě kožních onemocněníMgr. Michala Rampichová, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
NV18-04-00578Identifikace metabolických změn u mozkových mikrovaskulárních endoteliálních buněk z důvodu neurozánětu indukovaného tau proteinem – zamšření na nové biomarkery tauopatiedoc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-04-00579Nové biologické markery v diferenciální diagnostice centrálních hypersomniíMUDr. Jitka Bušková, Ph.D.Psychiatrické centrum Praha
NV18-03-00580Hereditární leiomyomatóza a renální karcinom (HLRCC)prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA.Fakultní nemocnice Plzeň
NV18-02-00584Centrum pro studium a praktickou aplikaci elasticity cévMgr. Filip Studnička, Ph.D.Univerzita Hradec Králové
NV18-08-00585Identifikace a klasifikace demyelinizace na sekvencích axiální FLAIR-MRI technikami zpracování obrazuprof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.Univerzita Hradec Králové
NV18-08-00586Nová kvalita endoskopické léčby akutní pankreatické kolekce – srovnání Hot Axios a plastikové drenážeBohuš BunganičÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
NV18-09-00587Dlouhodobá péče pro pacienty s demencí, analýza současné situace u nás a v Evropě, možnosti transformace institucionální péče s ohledem na zlepšení kvality života, kvalitu péče a využití zdrojů.doc. MUDr. Iva Holmerová, PhDUniverzita Karlova
NV18-03-00590miRNA jako hodnotný biomarker pro predikci invazivity, metastazování a prognózy pro nádory štítné žlázydoc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-02-00593Nové terapeutické ablační přístupy pro cílené řešení arytmiíMUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
NV18-01-00594Hormonální změny u pacientů s roztroušenou sklerózoudoc. MUDr. Radmila Kančeva, CSc.Endokrinologický ústav
NV18-03-00599Vliv epigenetických mechanismů na expresi SPHK1 jako biomarkeru progrese plicních nádorů a lékové rezistence u karcinomu plicDoc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, PhD.Univerzita Palackého v Olomouci
NV18-09-00605Enterobacteriaceae rezistentní ke karbapenemům a kolistinu: koncept jednoho zdraví v hodnocení humánních a jiných zdrojů rizikových mechanizmů antimikrobiální rezistenceRNDr. Monika Dolejská, Ph.D.Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
NV18-09-00608Vliv Systémového Lupus Erythematodes a dalších zánětlivých revmatických chorob na reprodukční a ženské zdraví – analýzy pacientských databází z terciálního centra, veřejných zdravotních registrů a administrativních databází plátců zdravotní péčeDoc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.Revmatologický ústav
NV18-08-00609Funkční povrchy pro kostní náhradyProf., D.Sc., Dr Stanistaw Mitura, Dr hc TULTechnická univerzita v Liberci