UPOZORNĚNÍ K ZAHRANIČNÍM PRACOVNÍM CESTÁM V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU

Agentura pro zdravotnický výzkum na základě aktuálních dotazů upozorňuje všechny příjemce podpory z VES, že celkové cestovné (ubytování, stravné, jízdné atd.) vč. zahraničního, uhrazené za řešitele či členy jejich týmů i v případě zrušených zahraničních konferencí apod. nemůže být zvýšeno dle Zadávací dokumentace k VES, čl. 5.4.3. Ostatní provozní náklady.

Doporučujeme vždy individuálně zvážit nutnost pracovní cesty do rizikových destinací, případně hledat pojištění či jinou formu kompenzace v případě možného zrušení konání akce v zahraničí.

Veškeré cestovné nad rámec stanovený Zadávací dokumentací, stejně jako neprůkazně zdokumentovaná aktivní účast na konferencích, jde k tíži příjemce.

Pro vysvětlení příklad:

Řešitel sjedná v lednu 2020 účast na konferenci, konanou v dubnu 2020. Uhradí konferenční poplatek, zajistí si prostřednictvím příjemce letenku, ubytování a pojištění. Před konáním konference mu dorazí info od organizátora konference, že tato je zrušena, resp. odložena na září 2020. Konferenční poplatek se řešiteli podaří přesunout na nový termín, nicméně stornopoplatky na letenku i ubytování činí 100 % (teoretický případ, jednání s přepravcem či ubytovatelem může vést k podstatnému snížení stornopoplatku, resp. k jeho eliminaci). V září konference proběhne, řešitel prokáže spolu s vyúčtováním aktivní účast na konferenci a v tomto případě příjemce může uplatnit stornopoplatky i nové jízdné a cenu ubytování. Pokud tuto aktivní účast neprokáže, není možné stornopoplatky na poskytovateli podpory nárokovat.

Vyřizuje Ing. Tomáš Kovařík, ekonom,