Vyhlášení výsledku VES 2024/J

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (dále jen „Program NW“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), a platnými předpisy Evropské unie, výsledek jednostupňové veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na léta 2024 – 2027 (dále jen „VES 2024/J“) o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje. V souladu s Programem NW bylo možné do soutěže podávat dva typy projektů, tzv. standardní a juniorské, které byly rozlišeny akademickým věkem navrhovatelů (juniorské pro navrhovatele, u nichž v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu), a hodnoceny odděleně. Juniorské projekty mají v registračním čísle uvedeno písmeno „J“.

Termíny VES 2024/J:

Vyhlášení soutěže: 16. 5. 2023

Soutěžní lhůta: 17. 5. 2023 – 29. 6. 2023 (12:00 hod.)

Hodnotící lhůta: 30. 6. 2023 – 24. 2. 2024

Zahájení řešení projektů: 1. 5. 2024

 Do soutěže bylo v soutěžní lhůtě přijato celkem 440 řádně doručených návrhů projektů, z toho 362 tzv. standardních a 78 juniorských (viz Příloha č. 1). Z formálních důvodů byly ze soutěže vyřazeny 2 návrhy projektů (z toho žádný nebyl juniorský návrh). Do odborného hodnocení postoupilo tedy 438 návrhů projektů, z toho 360 standardních a 78 juniorských návrhů projektů.

2 návrhy projektů (standardní) nebyly do soutěže přijaty z formálních důvodů, tj. návrhy projektů obsahovaly vady (neúplnost). V obou případech byla část „popis projektu“ přiložena v nepovoleném jazyce. Jednalo se o tyto návrhy projektů:

  • č. NW24-04-00486 (navrhovatel prof. MUDr. Josef Vymazal, D.Sc.,Nemocnice na Homolce)
  • č. NW24-09-00540 (navrhovatel Ing. Lenka Michalcová, Ph.D, České vysoké učení technické v Praze/Fakulta biomedicínského inženýrství).

Po přijetí návrhů projektů do soutěže probíhala hodnotící fáze v souladu se Zadávací dokumentací 1. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „ZD“). Zhodnocení návrhů projektů přijatých do soutěže provedla Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (dále jen „AZV“), resp. její orgány (odborné hodnotící panely, vědecká rada, předsednictvo). Pro správu veřejné soutěže byl využit elektronický systém s názvem Informační systém výzkumných a inovativních projektů, tzv. “ISVP“. V průběhu hodnotící lhůty nebyly dle ZD poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním návrhům projektů ani k průběžným výsledkům hodnocení.

Rozhodnutí MZ o konečné alokaci finančních prostředků ve VES 2024/J

MZ po zhodnocení orgány AZV předkládá konečný seznam projektů doporučených k financování, včetně alokace finančních prostředků účelové podpory ve výši 207 337 000 Kč pro rok 2024 (z toho 18 206 000 Kč pro juniorské projekty), která umožňuje financovat celkem 96 projektů, z toho 15 juniorských, tj. 21,92 % z celkového počtu hodnocených návrhů projektů (standardních 22,50 % a juniorských 19,23 % z celkového počtu hodnocených návrhů projektů). Náklady účelové podpory na celou dobu řešení projektů financovaných z VES 2024/J představují částku ve výši 1 173 685 000 Kč, z toho 103 008 000 Kč na juniorské projekty.

Seznam podpořených projektů je uveden v Příloze č. 2.

MZ upozorňuje všechny uchazeče, že hodnocení (tj. veškeré posudky) každého jednotlivého návrhu projektu bude dostupné v aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/.  Na udělení účelové podpory není právní nárok.

MZ, resp. AZV žádá příjemce účelové podpory na řešení projektů, kterým je tímto přidělena účelová podpora v letech 2024 – 2027, aby v souladu s § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a ZD předložili obratem originál / úředně ověřenou kopii požadovaných dokladů (viz kapitola 4.2. odst. 2 ZD), aby mohla být v zákonné lhůtě – nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků veřejné soutěže uzavřena smlouva o poskytnutí účelové podpory (v případě OSS stanoveny výdaje a podmínky poskytnutí podpory) a zahájeno financování projektů.

Nové uzavírání smluv o účelovou podporu

Smlouvu k elektronickému podpisu naleznou příjemci, řešitelé v ISVP, návrh smlouvy již nebude zasílán do datové schránky příjemce,  návod naleznete zde Smlouvy_2024.pdf.

Nedodržení lhůty pro uzavření smlouvy (v případě OSS pro stanovení výdajů a podmínek poskytnutí podpory) způsobené důvody na straně příjemce opravňuje poskytovatele tuto smlouvu neuzavřít, příp. ji uzavřít s dalším uchazečem v pořadí vyplývajícím z výsledků veřejné soutěže.

Veškeré dokumenty nutné k uzavření smlouvy (v případě OSS pro stanovení výdajů a podmínek poskytnutí podpory) zašlete na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, kontaktní osobou je Ing. Iva Škach Vrbíková, elektronické dokumenty pak zasílejte datovou schránkou taktéž na AZV ČR (ISDS: f7eike4).  V případě dotazů se obracejte na email: . Pro snadnější komunikaci uvádějte vždy registrační číslo projektu (přidělené aplikací ISVP ve tvaru NW24(J)-0x-xxxxx). Současně upozorňujeme na možnost čerpání podpory až od okamžiku zveřejnění oboustranně podepsané smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.


Přílohy VES 2024

Seznam návrhů projektů
Finanční alokace
Smlouvy a prokazování způsobilosti
Prokazování způsobilosti ke smlouvám VES 2024/J