Změna Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (Program NW) – rozšíření o Podprogram 3: „Evropská partnerství v oblasti zdraví“

Vláda ČR svým usnesením ze dne 22. května 2024 č. 335 schválila změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (kód NW). Změna spočívá v rozšíření o Podprogram 3: „Evropská partnerství v oblasti zdraví“, v jehož rámci je plánováno vyhlášení celkem 6 až 7 spolufinancovaných nadnárodních výzev s příspěvkem Evropské komise pro každé evropské partnerství. Na národní úrovni bude výzvy zajišťovat Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR), která dále specifikuje kritéria způsobilosti a povinnosti českých žadatelů. Informace o aktuálních výzvách budou zveřejňovány na webových stránkách AZV ČR.

Zapojení se do Evropských partnerství v oblasti zdraví představuje významnou příležitost pro české žadatele povznést svůj výzkum na vyšší úroveň, což současně znamená i významný přínos pro ČR jakožto členského státu EU. Cílem Podprogramu 3 je umožnit české výzkumné komunitě zapojovat se do nadnárodních výzev vyhlašovaných v rámci Evropských partnerství v oblasti zdraví zahrnujících témata, která nejsou obsažena v jiných programech rámcového programu Horizontu Evropa, a tím vstupovat do širokých konsorcií, která se ucházejí o podporu v ostatních implementačních nástrojích rámcového programu Horizontu Evropa s cílem řešit složité problémy vyžadující součinnost velkého počtu aktérů a zemí.

Celkové výdaje za dobu trvání Podprogramu 3 v letech 2025 až 2030 (tj. za období, ve kterém budou vyhlašovány spolufinancované nadnárodní výzvy k období trvání předmětných Evropských partnerství v oblasti zdraví) se předpokládají ve výši 337,5 mil Kč z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, přičemž financování Podprogramu 3 bude realizováno podle možností státního rozpočtu. Celkové výdaje na Podprogram 3 jsou na období trvání Podprogramu 3 rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním nadnárodních výzev a ve vazbě na očekávanou tříletou délku projektů.

Přílohy

Program-na-podporu-zdravotnickeho-aplikovaneho-vyzkumu-na-leta-2024-2030.pdf (784,44 KB)