Co lze zařadit a v jaké výši do cestovních nákladů?

Cestovné jsou náklady zahrnující veškeré náklady na pracovní cesty v souladu s ustanoveními §173 až 181 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to až do výše tímto zákonem stanovené nebo umožněné, a to pro řešitele a další pracovníky jmenovitě uvedených na projektu.

Pracovní cesty musí být vždy schváleny v rámci pracoviště (vysílání na pracovní cestu atd.).

Jedná se o náklady vzniklé výhradně v přímé, tzn. v časové a věcné, souvislosti s řešením projektu včetně pracovních pobytů nutných pro řešení projektu, cest konaných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích apod. (vše však musí být řádně zdůvodněno v návrhu či DZ a ZZ).

Rovněž se jedná o cestovné i náklady na pobyty zahraničních pracovníků účastnících se řešení projektu („pracovník“ znamená v této souvislosti zaměstnanec příjemce, nebo pracovník na DPP/DPČ).

Poskytovatel přispívá na cestovné do maximální výše stanovené pro uchazeče a spoluuchazeče dohromady: pro první rok řešení projektu do maximální výše 80 000 Kč, v dalších letech řešení projektu do maximální výše 150 000 Kč.