Jaké mohu a nemohu provést změny při řešení projektu a kdy je třeba o schválení změny požádat?

Bez žádosti o schválení změny, avšak po řádném zdůvodnění v dílčí či závěrečné zprávě lze realizovat (není třeba dodatek ke smlouvě či nové rozhodnutí):

 • přesuny v rámci ostatních provozních nákladů nebo v rámci osobních nákladů,
 • přesun mezi položkami ostatní provozní x osobní náklady do limitu „100 tis. Kč/rok/projekt“,
 • změnu v řešitelském týmu (vyjma osoby řešitele, spoluřešitele viz níže),
 • zvýšení úvazku řešitele, resp. spoluřešitele,
 • změny dle obecně závazných právních předpisů, týkajících se osobních nákladů v projektu (např. změny platových tarifů, změny povinného přídělu do FKSP apod.), nutno však zaslat informaci do datové schránky, změnu bez schválení lze realizovat/ohlásit pouze v roce, kdy k legislativní změně došlo (lze i pro futuro).

Změny, u kterých je nutné požádat o schválení přes formulář „Žádost o schválení změny projektu“ (EN) (po schválení změny bude vytvořen dodatek ke smlouvě či nové rozhodnutí):

 • změna uznaných nákladů vč. navýšení o jiné zdroje, změna výše poskytnuté účelové podpory (převod účelové podpory z roku na rok či její snížení), změna struktury nákladů (tj. přesun v mezi položkami ostatní provozní x osobní náklady nad limit „100 tis. Kč/rok/projekt“),
 • změna osoby řešitele,
 • změna osoby spoluřešitele,
 • snížení výše úvazku u osoby řešitele, resp. spoluřešitele,
 • změna dalšího účastníka (spolupříjemce),
 • významné metodické změny,
 • přesunutí osobních nákladů určených pro studenty,
 • změna délky řešení projektu (prodloužení), avšak bez nároku na další účelovou podporu,
 • od VES 2025 změna příjemce.

Formulář Žádost o schválení změny projektu“ (EN) posílá příjemce prostřednictvím datové schránky AZV ČR.

Zásadní změny je nutné nahlásit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se příjemce o takové skutečnosti dozvěděl. Jelikož zprocesování žádosti o změnu může trvat déle, proto prosím oznamte danou změnu dříve, a to dopisem, zaslaným nejlépe datovou zprávou, s krátkým popisem změny (nemusí být např. stanovena nová osoba spolu/řešitele atd.).

Všechny změny či přesuny by měly být účelné, hospodárné, efektivní a podložené schválenými činnostmi projektu a být v souladu s obecně závaznými pravidly.

Výše uznaných nákladů a s tím související výše podpory poskytnuté na řešení projektu na celou dobu řešení nesmí být v průběhu řešení změněny o více než 50 % výše uznaných nákladů nebo výše podpory z veřejných prostředků uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory nebo v rozhodnutí o navýšení rozpočtu.

Změny, které nejsou přípustné a nelze o ně ani žádat:

 • změna hlavního cíle,
 • změna předmětu řešení projektu,
 • změna příjemce (VES 2020 – VES 2024),
 • navýšení doplňkových (režijních) nákladů,
 • přesun do či z položky investiční náklady.