INFORMACE PRO UCHAZEČE, RESP. NAVRHOVATELE PROJEKTŮ SPADAJÍCÍCH DO PODPROGRAMU 2

Níže uvádíme upřesnění výkladu ZD

„Hlavním cílem Podprogramu 2 je podpora rozvoje mladých výzkumníků v jejich výzkumné činnosti a s tím související omlazení výzkumné obce v oblasti zdravotnictví, aby zůstala zachována kontinuita zdravotnického aplikovaného výzkumu pro budoucí generace. V rámci Podprogramu 2 budou podporovány projekty, jejichž řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhla věku nejvýše 35 let a má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu. Rovněž věk členů řešitelského týmu (odborných spolupracovníků) je omezen dosažením věku nejvýše 35 let v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže, vyjma jedné osoby z řešitelského týmu (odborného spolupracovníka), která může dosáhnout v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže věku nejvýše 45 let. Věkové omezení se netýká dalších pracovníků řešitelského týmu uvedených v čl. 1.2. odst. 13, bod 4. této zadávací dokumentace. Výše možných uznaných nákladů projektu v rámci Podprogramu 2 je limitována finanční částkou 7 mil. Kč.“

Navrhovatel je fyzická osoba, která v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhla věku nejvýše 35 let a má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent (nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí). S uchazečem je v pracovním poměru (pracovněprávní vztahy na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se nepřipouští).

Spolunavrhovatel/é je fyzická osoba, která v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhla věku nejvýše 35 let. Se spoluuchazečem je v pracovním poměru (pracovněprávní vztahy na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se nepřipouští).

Odborný spolupracovník je fyzickou osobou – odborným členem týmu navrhovatele resp. spolunavrhovatele, která v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhla věku nejvýše 35 let. Je povolena pouze jedna výjimka za každý daný tým (navrhovatele i spolunavrhovatele/ů), tzn. jeden odborný spolupracovník může mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 45 let. Odborný spolupracovník je jmenovitý člen řešitelského týmu se stanoveným úvazkem a mzdou či je přijat na dohodu, který není označen jako technický, administrativní či pomocný pracovník. Musí mít vyplněno jméno, příjmení a datum narození.

Další pracovník je fyzická osoba, která napomáhá řešení projektu (např. pomocný personál, technici a administrativa, DPP, DPČ). V návrhu projektu se uvádějí pouze jimi zajišťované činnosti a rozsah těchto činností (nemusí být uveden jmenovitě) a musí být označen „checkbox“ pro Administrativní/technický/pomocný pracovník.

Výše možných uznaných nákladů projektu v rámci Podprogramu 2 je limitována finanční částkou 7 mil. Kč, pokud budou náklady vyšší není možné projekt finalizovat a podat.