NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO VES 2016 OPROTI VES 2015

1.3. Vymezení pojmů – změna dle sdělení Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (nově: Aplikovaným výzkumem se dle Rámce rozumí průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace.)

2.1. Soutěžní a hodnotící lhůta, délka řešení projektu (dále také 5.3 Návrh projektu) – letos jsou projekty pouze „4. leté“ resp. doba trvání projektů v této veřejné soutěži je 45 měsíců (1. 4. 2016 – 31. 12. 2019).

2.3. Pravidla pro stanovení intenzity a výše podpory – změna dle sdělení Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací („aplikovaný výzkum“ nahrazen „průmyslovým výzkumem“, nově kategorie výzkumu: základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj).

3.2. Rozdělení programu – upřesnění problematiky projektů, týkajících se klinického hodnocení léčiv a nemožnost podávat projekty, jejichž cílem je vytvoření registru.

4.2. Požadavky na způsobilost uchazeče a způsob prokázání způsobilosti – dvě nová čestná prohlášení

·         každý uchazeč/spoluuchazeč, který je právnickou osobou, doloží čestné prohlášení uchazeče/spoluuchazeče k návrhu projektu jako žádosti o dotaci podle zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů – vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze 3

·         každý uchazeč/spoluuchazeč, který je výzkumnou organizací, doloží čestné prohlášení o své způsobilosti pro výzkumné organizace – vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze 4

4.2. Požadavky na způsobilost uchazeče a způsob prokázání způsobilosti – oprávnění dle zákona č. 227/2006 Sb. a upřesnění pro doklad „projekt pokusů“ (dále také 9.6.2. Vyjádření odborné komise – ochrana pokusných zvířat)

·         Pokud to povaha projektu vyžaduje, přiloží uchazeč úředně ověřenou kopii platného dokladu/oprávnění dle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.1. Podmínky veřejné soutěže – odstoupení ze soutěže a oznámení této skutečnosti poskytovateli (dopisem s podpisem statutárního zástupce uchazeče zaslaným na adresu poskytovatele).

5.2. Obecné podmínky pro podávání návrhů – přidána podmínka: „v případě, že příjemce nebo další účastník v projektu vystupuje jako výzkumná organizace, využije účelovou podporu pouze pro nehospodářské činnosti specifikované v bodu 19 Rámce.“

5.3. Návrh projektu:

·         (4) Část A – základní identifikační údaje – klíčová slova česky a anglicky musí být oddělena středníky

·         (5) Část A – abstrakt a cíle projektu – do této části v aplikaci byly přesunuty informace o kódech charakterizující zařazení projektu podle oborů pro IS VaVaI – CEP a označení příslušného dílčího cíle/cílů Programu

·         (6) Část B – finanční prostředky celkem – změna zadávací dokumentace dle nynějšího nastavení aplikace – uvádějí se celkové způsobilé náklady na řešení projektu ze všech zdrojů financování

·         (7) Část B – finanční prostředky a rozpis finančních položek – změna zadávací dokumentace dle nynějšího nastavení aplikace

·         (8) V Části B – rozpis finančních položek (osobní náklady) – změna zadávací dokumentace dle nynějšího nastavení aplikace – uvádějí se osobní náklady ze všech zdrojů financování

(16) Přílohami návrhu projektu mohou být pouze následující dokumenty – nově, přiložení seznamu pracovišť nebo posuzovatelů, kterým by nebylo vhodné návrh projektu k posouzení zasílat včetně zdůvodnění (dříve jen zahraniční), dále přiložení seznamu vhodných zahraničních oponentů a v případě potřeby přiložení originálu plné moci, dále je zde upřesněno, že se přikládá nepodepsaný návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem (příjemcem) a navrhovanými dalšími účastníky

5.4. Vymezení položek účelových nákladů – rozšíření o náklady, které nelze zahrnout do způsobilých nákladů: kurzovné a náklady na pojištění klinického hodnocení

5.4.1 Osobní náklady – přidán limit pro minimální výši úvazku na jednom projektu u jednoho zaměstnavatele pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1 (nesplnění je důvodem pro vyřazení), dále byla upřesněna definice osobních nákladů

5.4.3. Ostatní provozní náklady – upřesnění stanovení maximální výše doplňkových (režijních) nákladů (20% z částky celkových uznaných nákladů projektu požadovaných od MZ na veškeré neinvestiční náklady a výdaje)

5.5. Spolupráce podniků a výzkumných organizací – změna dle sdělení Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

5.6. Motivační účinek – změna dle sdělení Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (nově dokládá k návrhu projektu pouze velký podnik)

9.8. Příloha 8 – Rozdělení hodnotících panelů dle jejich odborného zaměření – přidané náplně panelů

9.9. Příloha 9 – Proces hodnocení návrhů projektů v AZV – dle potřeb upraveno

9.12. Příloha 12 – Seznam příloh k návrhu projektu – upraveno dle doplnění (viz také 4.2.)